ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಖಾನ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಚೆಂ ಸಂಗಮ್!

Wednesday 3 Jun 2015 1:25am
ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಖಾನ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಚೆಂ ಸಂಗಮ್!
 

    ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ ಬೊಲಿವುಡ್ ಖಾನ್ ತ್ರಿಂದಾದ್ - ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಏಕ್‍’ಚ್ಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.
    ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಖಾನ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಜೋರ್‍’ಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ತೆಗಾಂಯ್ಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬೊಲಿವುಡಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಧೂಳಿಸಮಾನ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಸಾಜೀದ್ ನಾದಿಯಾದ್‍ವಾಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ತೆಗೀ ಖಾನಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೂಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.
    2017 ಜನೆರಾಂತ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವರ್ಸಾ ದಸಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಥೊನಿ ಫಿಲ್ಮ್, 1977 ವರ್ಸಾಂತ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಜಿದ್ ನಾದಿಯಾದ್‍ವಾಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತೆಗಾಂಯ್ಕಿ ಯೋಗ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಾಂ.
    ‘ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್’ ಪ್ರಕರಣಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಆನಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರುನ್ ಸಾಂತ್ವನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತೆಗೀ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಚಡ್ ಆತುರಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.