ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್!

Monday 1 Jun 2015 6:42am
ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್!
 

    ’ಡರ್ಟಿ ಗರ್ಲ್’ ನಟಿ, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ `ಕಹಾನಿ’ ಸಾಂಗೊಂಕ್  ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ.  ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್, ಪರಿಣೀತ್, ನೋವನ್ ಕಿಲ್ಲ್ಡ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ, ’ಹಮಾರಿ  ಅಧೂರಿ ಕಹಾನಿ’ ತಶೆಂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ದಿಸೊನ್ ಯೇಂವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚಿ ಬಾವ್ಲಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಖಂಯ್!.
    ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಏಕಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಿದ್ಯಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಣಾಂಕೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಮ್ಹಣ್ಜೇ, ಸದ್ಯಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಬಾಲನ್, ಬಾಲ್-ಪೆನ್ ಘೇಂವ್ನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆಪ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್’ಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.