ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತೆಲುಗು-ತಮಿಳಾಂತ್ ನಟನ್?!

Sunday 31 May 2015 1:26am
ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತೆಲುಗು-ತಮಿಳಾಂತ್ ನಟನ್?!
 

    ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಭರಾನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಗೋಪಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊಡಿದ್ವಾರಿಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಮಣಿರತ್ನಂ ಹಾಣೆಂ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಆನಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಗಿಂ ಜೋಡಿ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಲುಗು ಆನಿ ತಮಿಳ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ.
    ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಸಾ – ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ!. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಕ್ ಹಾಂತು ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್‍’ಯೀ ಗಾಜುನ್ ಆಸಾ. ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸುನ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾನ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುನ್’ಯೀ ಖಬರ್‍ ಆಸಾ.
    "ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಮಣಿರತ್ನಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮಹೇಶ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ.


 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.