‘ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್‍’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾನ್ ಟ್ವಿಟರಾರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಶುಭಾಷಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

Friday 29 May 2015 4:04am
‘ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್‍’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾನ್ ಟ್ವಿಟರಾರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಶುಭಾಷಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.
 

ಮುಂಬಯ್: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ‘ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಬಾದ್‍ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಣೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲೆ ಪರಸ್ಪರ್ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ‘ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಹಾಂತುಂ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಂತ್ ‘ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಚಿತ್ರಾಚೊ ಪೋಸ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಕರ್ನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾ.
    ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಅಂತ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ “ಹೀರೋ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‍’ಯೀ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಚಡ್ ವರ್ತೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ತೆ ದೊಗಿ ಭಾಭಾವಾಂಪರಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟರಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೊ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಆಸಾ. ಮಾತ್ಯಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಟೀಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸುನ್, ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಜನೇಯಾಚೊ ಆಯುಧ್ ಘಾಲಾ. ಪಾತಳ್ ಖಾಡ್ ಆಸುನ್ ತಾಚೊ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ ಲುಕ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ವೊಡ್ತಾ.
    ‘ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ‘ಪ್ರೇಮ್ ರತನ್ ಧನ್ ಪಾಯೋ’ ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಸದಾಂಯ್ ಏಕ್ ನಾಂ ಏಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಜಗಡ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಶಾರುಖ್-ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊಡೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ – ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ - ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಿಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಅರ್ಪಿತಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಯ್ತ್ ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.