ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಮೀನ್: ‘ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ತೊ ಕಾಶ್ಮೀರಾಕ್!

Monday 11 May 2015 2:47am
ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಮೀನ್: ‘ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ತೊ ಕಾಶ್ಮೀರಾಕ್!
 

ಮುಂಬೈ: 2002’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಗುದ್ದೋಡು ಪ್ರಕರಣಾಕ್  ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಮೀನ್ ಮೆಳ್ತಚ್ಚ್ ‘ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗಾಖಾತಿರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್  ಕಾಶ್ಮೀರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ!
    13 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಿಟ್ ಅ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜೈಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ಮೇ 8’ವೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಯಮ್ ಜಾಮೀನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೇ 9’ವೆರ್ ‘ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗಾಖಾತಿರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಕ್ ಉಬ್ಲೊ.
    ಜಾಮಿನಾಕ್ 30 ಹಜಾರ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆನಿ ಪಾಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಮೀನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್  ವಿದೇಶಾಕ್ ವಚಾಜಾಯ್ ತರ್ ಕೊಡ್ತಿಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್’ಯೀ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ.
    ಹೈಕೊಡ್ತಿಥಾವ್ನ್ ಜಾಮೀನ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ  ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ 30 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ದೀವ್ನ್ ಜಾಮೀನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.