ನಟ್ ಶಶಿಕಪೂರಾಕ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ‘ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

Sunday 3 May 2015 4:55am
ನಟ್ ಶಶಿಕಪೂರಾಕ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ‘ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
 

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಶಿ ಕಪೂರ್(77) ಕಠೀಣ್ ಪಿಡೆನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ನಿದ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಂಟ್ತೆಲೆ.
    ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶಶಿಕಪೂರ್ ಮುಂಬೈಥಾವ್ನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವಚೊನ್  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್, ಮಂತ್ರಿ ಅರುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿ ವ ರಾಜವರ್ಧನ್ ರಾಥೋಡ್ ಕಪೂರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಚ್  ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಂಟ್ತೆಲೆ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.