ಮಡೇಮ್ ಟು ಸ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂತ್ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫಾಚ್ಯಾ ಮೆಣಾಂಚ್ಯಾ ಪುತ್ಥ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ …!

Thursday 19 Mar 2015 2:28am
ಮಡೇಮ್ ಟು ಸ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂತ್ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫಾಚ್ಯಾ ಮೆಣಾಂಚ್ಯಾ ಪುತ್ಥ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ …!
 

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಾವ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಕ್ ಕೋಣ್ ತರ್ ಒಳ್ಕಾನಾಂ ಜಾಯ್ತ್?. ಸಿನಿಮಾ ಮೋಗಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿನಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್’ಚ್ಚ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ನಟಿ ಆತಾಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ವ್ಹಯ್, ಲಂಡನ್ಚ್ಯಾ ಮಡೇಮ್ ಟು ಸ್ಯಾಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಾವ್ಲಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫಾಚ್ಯಾ ಮೆಣಾಂಚ್ಯಾ ಪುತ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸುನ್ 20 ಜಣ್ ಕಲಾವಿದ್ ಹ್ಯಾ ಬಾವ್ಲಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಮೆಣಾಂತ್ ತಯಾರ್ಸುನ್ ಆಸಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಪುತ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.50 ಲಾಕ್ ಪೌಂಡ್ ಆಸುನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಚಾರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 1,36,50,000 ರುಪಯ್. ವಿಶೇಷ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಮಡೇಮ್ ಟು ಸ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರಾಂ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಪುತ್ಥ್ಯೊ ಪರ್ಜಳ್ತಾನಾ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಪುತ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಮೆಳಾಪ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್, ವಿಶ್ವಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಂತ್ ನಾವಾಡ್ದೀಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಪುತ್ಥ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಭಿಮಾನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.