ಸೆಕ್ಸಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚಿ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ

Friday 2 Nov 2012 12:16pm
ಸೆಕ್ಸಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚಿ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ
 

ಟೋಕಿಯೊ, ನವೆಂಬರ್ 2: ಜಪಾನ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಟೋಕಿಯೋ ಟಿವಿನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ಪಟ್ಟಿ ತಸ್ವೀರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್, ತಮಿಳಾಚಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪುತ್ಳಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಫಾಮಾದ್ ಫೊಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಚಾನೆಲಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲಿ. ಅಶೆಂ ಸೆಕ್ಸಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚೆಂ ಮುಕಾಮಳ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ನವೆಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಟೋಕಿಯೋ ಟಿವಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಡ್ತಾವ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವೈಚಾರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣಿಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ.

ವ್ಹಾಹ್, ರೆ ವ್ಹಾಹ್... ನಮಿತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಜಪಾನ್ ಚ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಯೀ ಚಾಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ...

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.