ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

Sunday 12 Jun 2016 10:38am
Santhosh Victor Fernandes
Santhosh Victor Fernandes
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಸನ್ವಾರ್, ಜೂನ್ 11: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಫೊ, ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸೊಮಾರಾ, ಜೂನ್ 6 ವೆರ್ 168’ವೊ ಕಸ್ಟೊಸ್ ಜಾಂವ್ನ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಅತೀ ಮಾನಾದಿಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕೊ ಪ್ಯಾಟನ್ (OFM) ಬಾಪಾಂನಿ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಪಾಲ್ಕೆರ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕರುನ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೊ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಪಾಲ್ಕೆರ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆ ಸವೆಂ ಬೆಂಡಾ ನಾದಾನ್ ಅರಬ್, ಫಿಲಿಪಿನೊ, ಭಾರತೀಯ್, ಆಫ್ರಿಕನ್, ಹೀಬ್ರೂ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದೇವ್ ಪ್ರಜೆನ್, ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ನವೊ ಕಸ್ಟೊಸ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕೊ ಪ್ಯಾಟನ್ (OFM) ಬಾಪಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಅರಬ್, ಫಿಲಿಪಿನೊ, ಭಾರತೀಯ್, ಆಫ್ರಿಕನ್, ಹೀಬ್ರೂ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಉಲೊವ್ಪಿ ದೇವ್ ಪ್ರಜೆ ಸಂಗಿಂ ಕೀನ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್’ದೂತ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಚೊ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್, ಈಕ್ವೆಡಾರ್’ಚೊ ರಾಜ್’ದೂತ್, ಈಕ್ವೆಡಾರ್’ಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್’ಚೊ ರಾಜ್’ದೂತ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ರಾಜ್’ದೂತ್’ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರಾಜ್’ದೂತ್’ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್’ಚೊ ರಾಜ್’ದೂತ್, ಸ್ಪೇನ್’ಚೊ ರಾಜ್’ದೂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಯಾಜಕ್, ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಅರಬ್, ಫಿಲಿಪಿನೊ, ಭಾರತೀಯ್, ಆಫ್ರಿಕನ್, ಹೀಬ್ರೂ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆನಿಂ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಂಗೀನ್ ಗಾಯನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಕಸ್ಟೊಸ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕೊ ಪ್ಯಾಟನ್ (OFM) ಬಾಪಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ದೇವ್ ಪ್ರಜೆಕ್ ಉಂಡೊ ದೀಂವ್ನ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರ್ಬೆಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಸಮಾಪ್ತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಫಿಲಿಪಿನೊ, ಭಾರತೀಯ್ ತಶೆಂಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾನಿಂ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯೆವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

- ಸವಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.