ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಬಾಯ್ಬಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’

Saturday 9 Apr 2016 4:58am
Victor Mathias
MANDD SOBHANN
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಬಾಯ್ಬಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’
 

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 172ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಪಾದುವ ಕೊಲೆಜ್ ಒಫ್ಹ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’, ಆಯ್ತಾರಾ, ಎಪ್ರಿಲ್ 3, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.


ಬಾಪ್ ಸಿರಿಲ್ ದೆಬ್ರುಲೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್, ಬಾಪ್ ಒಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ಲಾ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೀನಾಸಮ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್.

ಲೊಕಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ನಾಟಕ್, ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಾಯ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ರೇಗೊ ಹಿಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನುದಾನಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಛಾಪುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ತಿಸ್ರೊ ಪುಸ್ತಕ್, ಬಾಯ್ ವಿಲ್ಮಾ ರೇಗೊ ಹಿಣೆಂ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ‘ಗೋಳ್’- ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೆ ಬೂಕ್ ಬಾಪ್ ಒಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾಂವ್ ಹಾಣಿಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.  ಬಾಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್‍ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.