ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ’ಜುದಾಸ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್‍ಪಾತ್ರಿ ನಾಟಕ್!

Wednesday 16 Mar 2016 2:45am
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ’ಜುದಾಸ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್‍ಪಾತ್ರಿ ನಾಟಕ್!
 

ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಜೆಜುಚೊ ಶೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುದಾಸ್ ಇಸ್ಕಾರಿಯೊತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ‘ಜುದಾಸ್’ ಮ್ಹಣ್ಲೊ ಏಕ್‍ಪಾತ್ರಿ ನಾಟಕ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಮಾಂಡ್ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚೊ ತರ್ಬೆತೆದಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ ನೀನಾಸಂ, ಜುದಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣೆಂ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಲಿಖ್ಣೆ ದ್ವಾರಿಂ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಜುದಾಸಾಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಲಾಯ್ತಾ.

ಜುದಾಸಾನ್ ಜೆಜುಕ್ 30 ನಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಘಾತಾನ್ ಪರಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜುದಾಸ್ ಕರ್ತಾ. ತೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಜುದಾಸ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್, ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್, ಜುದಾಸ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲೊ ಖಳ್‍ನಾಯಕ್ ವಾ ಎಕಾ ಘುಟ್ಮಳಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ.


ಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ನಾಟಕಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾ. ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್‍ಪಾತ್ರಿ ನಾಟಕ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಹೊ ನಾಟಕ್, ಮಾರ್ಚ್ 7, 2005ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಜುದಾಸಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ದರ್ಜೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರಾಚ್ಯಾ ಅಭಿನಯಾಚ್ಯಾ ಹುಶಾರ್ಕಾಯೆವಿಶಿಂ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲೆಂ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲೆಂ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಜೂನ್ 9, 10 ಆನಿಂ 11, 2017'ವೆರ್, 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ (Choral Singing Workshop), ಮಾಂಡುನ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ '1+1=1'

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ '1+1=1'

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿನ್, ಜೂನ್ 4, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 186ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ – ‘1+1=1’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯೊಗಾಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ನಾಟಕ್...

ನಟ್-ನಟಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್!

ನಟ್-ನಟಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್!

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ‘ಕಲಾಕುಲ್’, ಹಾಚ್ಯಾ 2017-18ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 15-35 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ, ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲೆ ಆನಿಂ ಚಲಿಯೊ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಅರ್ಜೆ ಪತ್ರಾಂ,...

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದರ್ಶನ್’ ಹಾಕಾ ಚಾಲನ್

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದರ್ಶನ್’ ಹಾಕಾ ಚಾಲನ್

ಆಯ್ತಾರಾ, ಮೇ 28, 2017'ವೆರ್, ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣಾನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 3 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿಂ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ವಿವಿಧತಾ...

ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಚ್ ಪಂಗಡ್ - ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಮೇ 26, 27 ಆನಿಂ 28'ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಬಾಯ್ಬಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಬಾಯ್ಬಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 172ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಪಾದುವ ಕೊಲೆಜ್ ಒಫ್ಹ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’, ಆಯ್ತಾರಾ, ಎಪ್ರಿಲ್ 3, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.