ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ’ಜುದಾಸ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್‍ಪಾತ್ರಿ ನಾಟಕ್!

Wednesday 16 Mar 2016 3:45am
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ’ಜುದಾಸ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್‍ಪಾತ್ರಿ ನಾಟಕ್!
 

ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಜೆಜುಚೊ ಶೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುದಾಸ್ ಇಸ್ಕಾರಿಯೊತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ‘ಜುದಾಸ್’ ಮ್ಹಣ್ಲೊ ಏಕ್‍ಪಾತ್ರಿ ನಾಟಕ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಮಾಂಡ್ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚೊ ತರ್ಬೆತೆದಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ ನೀನಾಸಂ, ಜುದಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣೆಂ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಲಿಖ್ಣೆ ದ್ವಾರಿಂ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಜುದಾಸಾಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಲಾಯ್ತಾ.

ಜುದಾಸಾನ್ ಜೆಜುಕ್ 30 ನಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಘಾತಾನ್ ಪರಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜುದಾಸ್ ಕರ್ತಾ. ತೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಜುದಾಸ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್, ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್, ಜುದಾಸ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲೊ ಖಳ್‍ನಾಯಕ್ ವಾ ಎಕಾ ಘುಟ್ಮಳಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ.


ಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ನಾಟಕಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾ. ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್‍ಪಾತ್ರಿ ನಾಟಕ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಹೊ ನಾಟಕ್, ಮಾರ್ಚ್ 7, 2005ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಜುದಾಸಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ದರ್ಜೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರಾಚ್ಯಾ ಅಭಿನಯಾಚ್ಯಾ ಹುಶಾರ್ಕಾಯೆವಿಶಿಂ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.