ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್

Tuesday 26 Sep 2017 11:54pm
Fr. Jawahar Jerry Cutinho
Studio Aurora, Mangalore
ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್, ಸಪ್ತಂಬರ್ 24ವೆರ್, ಸಾಂ. ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂ. ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ನವ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 

ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ರೆತಿರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 1700 ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಆನಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾರ್, ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚ್ಯಾ ರೆಲಿಕೆಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. 

ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆಸುನ್, ಶಿಮೊಗಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬೀಸ್ಫ್ ಮಾ| ದೊ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾಂವ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಸಂಗೀತ್ ಗುರು ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಕೊಯರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿಂ ತಾಣೆಂ ’ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಡಾಯ್ರಿ 2018’ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯೆ ಡಾಯ್ರಿಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಾಂನಿ 2018 ಇಸ್ವೆಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. 

ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಸಾಂ. ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆನಿಂ ಬಾ| ಡೆರಿಕ್, ಸಾಂ. ಪಿಯೊ ಪುನ್’ಶೆತಾಚೊ ಎನಿಮೇಟರ್, ಹಾಂಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಜೆವ್ಣಾಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೊ. 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.