ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಅಪವ್ಣೆಂ

Thursday 22 Oct 2015 7:17am
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಅಪವ್ಣೆಂ
 

 

2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಅಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಚೊ ವಿವರ್ ಅಸೊ ಆಸಾ:

1. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2015 

2. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನ್- 2015’ಕ್ ಆಜ್ರ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ

1. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ 2015’ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ 1 . ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್; 2. ಕೊಂಕಣಿ  ಕಲಾ; 3. ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್’ವೇದ್ - ಹ್ಯಾ 3 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನಾ ಖಾತಿರ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರು.50,000/- ನಗ್ದೆನ್, ಶೊಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಹುಮೆದ್ವಂತಾಂನಿ ಶೀದಾ ನಾಂವಾಂ ದಿವ್ಯೆತಾ. ವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂನಿ/ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ನಾಂವಾಂ ಸುಚವ್ಯೆತಾ.

2. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನ್ 2015: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2015’ವ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಲೆಂ  (1) ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾ ಲೇಖನಾಂ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ;  (2) ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವಿ ಕತಾ ವಾ ಕಾದಂಬರಿ ವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿ; (3) ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೃತಿ - ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಬರೊವ್ಪಿ, ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನಾಕ್ 4 ಪ್ರತಿಯೆಸವೆಂ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೊ ಬಹುಮಾನ್ ರು.25,000/- ನಗ್ದೆನ್, ಶೊಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.  

ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ 30-11-2015 

ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ 01-01-2016. 

ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಅರ್ಜಿ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ  ಕೊಂಕಣಿ  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಹಾನಗರ್ ಪಾಲಿಕಾ ಬಾಂದಪ್, ಲಾಲ್ಭಾರಗ್  ಮಂಗ್ಳುರ್ – 575 003 - ಹ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದೀಜಯ್.

ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತಿಕ್  www. konkaniacademy.org  ಭೇಟ್ ದಿಯಾ.

 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.