ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಅಪವ್ಣೆಂ

Thursday 22 Oct 2015 7:17am
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಅಪವ್ಣೆಂ
 

 

2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಅಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಚೊ ವಿವರ್ ಅಸೊ ಆಸಾ:

1. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2015 

2. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನ್- 2015’ಕ್ ಆಜ್ರ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ

1. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ 2015’ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ 1 . ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್; 2. ಕೊಂಕಣಿ  ಕಲಾ; 3. ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್’ವೇದ್ - ಹ್ಯಾ 3 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನಾ ಖಾತಿರ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರು.50,000/- ನಗ್ದೆನ್, ಶೊಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಹುಮೆದ್ವಂತಾಂನಿ ಶೀದಾ ನಾಂವಾಂ ದಿವ್ಯೆತಾ. ವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂನಿ/ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ನಾಂವಾಂ ಸುಚವ್ಯೆತಾ.

2. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನ್ 2015: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2015’ವ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಲೆಂ  (1) ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾ ಲೇಖನಾಂ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ;  (2) ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವಿ ಕತಾ ವಾ ಕಾದಂಬರಿ ವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿ; (3) ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೃತಿ - ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಬರೊವ್ಪಿ, ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನಾಕ್ 4 ಪ್ರತಿಯೆಸವೆಂ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೊ ಬಹುಮಾನ್ ರು.25,000/- ನಗ್ದೆನ್, ಶೊಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.  

ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ 30-11-2015 

ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ 01-01-2016. 

ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಅರ್ಜಿ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ  ಕೊಂಕಣಿ  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಹಾನಗರ್ ಪಾಲಿಕಾ ಬಾಂದಪ್, ಲಾಲ್ಭಾರಗ್  ಮಂಗ್ಳುರ್ – 575 003 - ಹ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದೀಜಯ್.

ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತಿಕ್  www. konkaniacademy.org  ಭೇಟ್ ದಿಯಾ.

 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನಾಕ್ ಮಂಗೇಷ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನಾಕ್ ಮಂಗೇಷ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಹಾಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಹೃದಯನಾಥ್ ಮಂಗೇಷ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಕ್ತೋಬರ್ 26’ವೆರ್ ತಾಕಾ ದಿತೆಲೆ. ಫಾಮಾದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಹೃದಯನಾಥ್ ಮಂಗೇಷ್ಕರ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ...

ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ’ಸೋಜಾ’ಕ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೆಯ್ನ್ - 2015’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ’ಸೋಜಾ’ಕ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೆಯ್ನ್ - 2015’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಖಕ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೆಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2015’ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಪ್ತಂಬರ್ 23’ವೆರ್ ಶ್ಹಹರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲೊ...

ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ’ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಥಾವ್ನ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ’ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಥಾವ್ನ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನವದೆಹಲಿ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕ್ರೀಡಾ ದಿವಸ್, ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಟೆನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ’ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್....

ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ ಆನಿ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಟ್.

ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ ಆನಿ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಟ್.

60’ವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಸನ್ವಾರಾ ಚಲುನ್, ಕ್ವೀನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೈದರ್ ಫಿಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಂಚೆ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್-ನಟಿ’ಯಾಂಚ್ಯಾ .....

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಯುವ ಲೇಖಕಿ ವಿಲ್ಮಾ ಲವೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಜಾನಕಿನ್ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಿ

ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಜಾನಕಿನ್ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಿ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ’ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚಿ ಕೊಗುಳ್’ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಶ್ರೀರಾಮಮೂರ್ತಿ ಜಾನಿಕಿ (ಎಸ್ ಜಾನಕಿ) ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ’ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆನಾಶೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ.

ಭಾರತೀಯ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಭಾರತೀಯ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಜವಹರಲಾಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೊ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್, ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಜೇಕೆಲ್ ಆನಿ ರಷ್ಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ ಜಿ.ಎ. ಝ್ಹೆರೆಬ್ತ್ಝೊವ್ ಹಾಂಕಾಂ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಂಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಚೊವ್ತ್ಯೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಕಾರ್ಕೊಳ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್

ಕಾರ್ಕೊಳ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್

ನವೆಂಬರ್ ಇಕ್ರಾವೆರ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ ಸಾಲಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯೊ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ, ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಆನಿಂ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಮುಂಬಯ್: ಜೇನ್ ಮೊಸೆಸ್ ಗೋಮ್ಸಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಜೇನ್ ಗೋಮ್ಸಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸಿಇಎಸ್ ಮೈಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿಂ ಮಾರ್ಸೆಲಿನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೊಲೆಜ್ ಒಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕೊಮರ್ಸ್, ಕುರ್ಲಾ ಹಾಂಚಿ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ ಜೇನ್ ಮೊಸೆಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಹಿಕಾ ರತಾಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿನ್ "ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೊರ್ ಟೀಚರ್ಸ್" ದಿಲಾ.

ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ರೋಶನ್ ಫೆರಾವೊವಿಶಿಂ ತುಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ರೋಶನ್ ಫೆರಾವೊವಿಶಿಂ ತುಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಶಿಕಾಪ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ನ್ ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೋಶನ್ ಫೆರಾವೊನ್, ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಬೊಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.