ಕಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ

Friday 16 Oct 2015 1:58am
ಕಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ
 

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾಷೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾನಾ ಚಿತ್ರ್‌ಕಲಾ ಸಯ್ತ್ ಭಾಷಾ ವಾಡಾವಳಿಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಘರಾ ಘರಾಂನಿ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಿತ್ರ್‌ಕಲಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಚೊ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಚಿತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 14’ವೆರ್ ಚಲ್‌’ಲ್ಲ್ಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ’ನ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಕಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಿತರಣ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್‌’ಲ್ಲೆಂ. ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ರಚುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ರಿತಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ 2016’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂತ್ ವಾಪರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್‌’ಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಸ್ವಪ್ನ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ| ಬಿ ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಣೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾನ್ ಆಬಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ವೀಣಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಕಾವಿಕಲಾ ಆನಿ ರಂಗೋಲಿ) ಸ್ವಪ್ನಾ ನೊರೊನ್ಹಾ (ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಆನಿ ಕುಂಬಾರ್) ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂ., (ಸಿದ್ದಿ ನಾಚ್ ಆನಿ ಸಿದ್ದಿ ಆರಾಧಾನ್) ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, (ನತಲಾಂ ಖೇಳ್ ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ) ಜೀವನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ (ಕೃಷಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಚೆ 9 ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್) ತಶೆಂಚ್ ರವಿ ವಾಗ್ಳೆ (ಮೇಸ್ತ ಆನಿ ಖಾರ್ವಿ) ಹ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರ್.ಪಿ.ನಾಯ್ಕ್, ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾಂಡೇಲಿ ನಿವಾಸಿ...

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ `ಶಿಖರ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ `ಶಿಖರ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ 2014-17'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಹಾವ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 25'ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಕಾರ್ಯ್ಯ್'ಚಟುವಟಿಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನೋಂದಣಿ...

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ವಿವಿಧತೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಸಭಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಜಾತಿ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಲೋಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ಲಾ ಕರಾವಳಿಂತ್...

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಲಾಂಛನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಲಾಂಛನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2017, ಫೆಬ್ರೆರ್ 10, 11 ಆನಿ 12’ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಹಾಚೆಂ ಲಾಂಛನ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಥಳಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ...

ದಸಂಬರ್ 02 ವೆರ್ ``500 ಖೆಳ್’’ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ದಸಂಬರ್ 02 ವೆರ್ ``500 ಖೆಳ್’’ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 2014-17 ಆವ್ದೆಚೆಂ 61’ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ``500 ಖೆಳ್’’ ಪರ್ಗಟಾಯ್ತಾ. ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ 6 ಜಣ್ ಬ್ರದರಾಂನಿ ಜಮಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಶಿಬಿರ್ ಆನಿ ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣ್-ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಖೆಳವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 500 ವಿವಿಧ್ ಖೆಳಾಂಚೊ ಜಮೊ...

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ 2017 ಫೆಬ್ರೆರ್ 10 11 ಆನಿಂ 12’ವೆರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೃಹತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನಾಚ್ಯಾ ವೇದಿರ್...

’ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಿ ಮಝಾ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ

’ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಿ ಮಝಾ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾಬ್ತಿನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಿ ಮಝಾ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೊವ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. 09 ನವೆಂಬ್ರ್ 2015 ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಜೊಡ್‍ಮೆಳಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

‘ಸುಮೇಳ್’ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್-ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್....

ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಕುಲ್ – ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್‍ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಹಾಚೆಂ ಪದ್ವೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೂನ್ 30’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿಟಾ ಬಾಯ್....

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್

2012-13ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಪರತ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.