ಕಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ

Friday 16 Oct 2015 1:58am
ಕಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ
 

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾಷೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾನಾ ಚಿತ್ರ್‌ಕಲಾ ಸಯ್ತ್ ಭಾಷಾ ವಾಡಾವಳಿಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಘರಾ ಘರಾಂನಿ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಿತ್ರ್‌ಕಲಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಚೊ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಚಿತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 14’ವೆರ್ ಚಲ್‌’ಲ್ಲ್ಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ’ನ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಕಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಿತರಣ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್‌’ಲ್ಲೆಂ. ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ರಚುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ರಿತಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ 2016’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂತ್ ವಾಪರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್‌’ಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಸ್ವಪ್ನ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ| ಬಿ ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಣೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾನ್ ಆಬಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ವೀಣಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಕಾವಿಕಲಾ ಆನಿ ರಂಗೋಲಿ) ಸ್ವಪ್ನಾ ನೊರೊನ್ಹಾ (ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಆನಿ ಕುಂಬಾರ್) ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂ., (ಸಿದ್ದಿ ನಾಚ್ ಆನಿ ಸಿದ್ದಿ ಆರಾಧಾನ್) ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, (ನತಲಾಂ ಖೇಳ್ ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ) ಜೀವನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ (ಕೃಷಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಚೆ 9 ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್) ತಶೆಂಚ್ ರವಿ ವಾಗ್ಳೆ (ಮೇಸ್ತ ಆನಿ ಖಾರ್ವಿ) ಹ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.