ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 11’ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Monday 12 Oct 2015 11:56am
Victor Mathias
Mandd Sobhann
ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 11’ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
 

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಶಿಫಾರಸ್/ಅರ್ಜೆ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತೀರ್ಲ್ ಸಮಿತೆನ್ - ಬಾಬ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ನೀನಾಸಂ, ಹಾಕಾ, 11’ವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಬಾಬ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಏಕ್ ಯುವ ನಾಟಕ ಕಲಾಕಾರ್. ನೀನಾಸಂ ಪದ್ವೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಹೊ, ನಾಟಕ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ, ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ವರ್ಸಾಂನಿ ವರಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಂತ್ (ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ಲೋಕ್‍ಕಲಾ) ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ, ಎಕಾ ಯೋಗ್ಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಆಸಾತ್ - ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ. ಪುರಸ್ಕಾರ್: ರು.25,000/- ನಗ್ದೆನ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಮಾನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ನವೆಂಬ್ರ್ 1, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ. ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, 167’ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ – ‘ಸುರ್-ತಾಳ್-ಮೇಳ್...ಸುಮೇಳ್’, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿ ‘ಸುಮೇಳ್’ ಹಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂವ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.