ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 11’ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Monday 12 Oct 2015 11:56am
Victor Mathias
Mandd Sobhann
ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 11’ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
 

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಶಿಫಾರಸ್/ಅರ್ಜೆ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತೀರ್ಲ್ ಸಮಿತೆನ್ - ಬಾಬ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ನೀನಾಸಂ, ಹಾಕಾ, 11’ವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಬಾಬ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಏಕ್ ಯುವ ನಾಟಕ ಕಲಾಕಾರ್. ನೀನಾಸಂ ಪದ್ವೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಹೊ, ನಾಟಕ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ, ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ವರ್ಸಾಂನಿ ವರಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಂತ್ (ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ಲೋಕ್‍ಕಲಾ) ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ, ಎಕಾ ಯೋಗ್ಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಆಸಾತ್ - ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ. ಪುರಸ್ಕಾರ್: ರು.25,000/- ನಗ್ದೆನ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಮಾನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ನವೆಂಬ್ರ್ 1, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ. ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, 167’ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ – ‘ಸುರ್-ತಾಳ್-ಮೇಳ್...ಸುಮೇಳ್’, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿ ‘ಸುಮೇಳ್’ ಹಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂವ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ 1, 2016 ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ....

ದೇವನಾಗರಿ ಥಾಪ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೀವ್ರ್ ವಿರೋಧ್

ದೇವನಾಗರಿ ಥಾಪ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೀವ್ರ್ ವಿರೋಧ್

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ (JKS), ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ’ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರದೆಶಾಂ ಥಾವ್ನ್....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘‘ನವ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ’ – ತರ್ಬೆತೆ ಶಿಬಿರ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘‘ನವ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ’ – ತರ್ಬೆತೆ ಶಿಬಿರ್’

ನವ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ ಆಸಕ್ತ್‍ವಂತಾಂಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ‘ನವ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ’ ಹಾಚಿ ಸಿ.ಡಿ. ಆನಿ ವೊವಿಯಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದೀವ್ನ್, ತಿಂ ತಾಂಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಟಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೊಸಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ – ಆಯ್ತಾರಾ, 2016, ಫೆಬ್ರೆರ್ 28ವೆರ್,...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಬಿಂದಾಸ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಬಿಂದಾಸ್’

ಫೆಬ್ರೆರ್ 7, 2016ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್, 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 170ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ‘ಆಮಿ ದೊಗಿ ಸೆಜಾರಾ’ ಖ್ಯಾತಿಚ್ಯಾ ದಾಂತಿ ಭಾವಾಂ – ಅರುಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಒಲ್ವಿನ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್, ‘ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಬಿಂದಾಸ್’...

ರೋಮಿ (ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ರೋಮಿ (ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್, ಮಾ| ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೆ. ಸ., ಗೊಂಯ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ – ‘ರೋಮಿ (ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ...

ವಿದ್ಯಾ ದಿನಕರ್ ಹಿಕಾ ’ಲೊರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ - 2016

ವಿದ್ಯಾ ದಿನಕರ್ ಹಿಕಾ ’ಲೊರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ - 2016

‘ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಫ್ ಲೊರಿ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಂಚವ್ಣೆ ಸಮಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ - ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ದಿನಕರ್ - ಹಿಕಾ ವಿಂಚ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ತಿಕಾ ವಿಂಚುಂಕ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚಿ ‘ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚಿ ‘ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’

ಜನೆರ್ 3, 2016, ಸಂಜೆಚ್ಯಾ 6.30 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ 169ವ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ‘ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಧರ್...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

‘ಸುಮೇಳ್’ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್-ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ವಿಶ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 165’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 165’ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ

ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಆಪ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ – ‘ಸಂತಾನಾಮ್’, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 165’ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಪ್ತಂಬರ್ 6, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಾದರ್....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಉದ್ಘಾಟನ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರ್’ ಶಿಂಕಳ್, ಅಬು ಧಾಬಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ, ದಾನಿ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶ್ರೀ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೋಸ್ತ್ 16, 2015’ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ವೊಣದಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಸಾಂಕೇತಿಕ್....

AIKWO ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

AIKWO ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನ್ (All India Konkani Writers’ Organisation - AIKWO), ಹಾಣಿಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಆಗೊಸ್ತ್ 9, 2015’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ....

ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಕಲಾಕುಲ್ – ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್‍ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಹಾಚೆಂ ಪದ್ವೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜೂನ್ 30’ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿಟಾ ಬಾಯ್....

`ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಥಾವ್ನ್ `ಸುಮೇಳ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಗ್ತಾವಣ್.

`ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಥಾವ್ನ್ `ಸುಮೇಳ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಗ್ತಾವಣ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 5’ವೆರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಮಕಾಳೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ `ಸುಮೇಳ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿಂಗಿಂಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊನ್....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಚೊವ್ತ್ಯೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಕ್ ಆಟ್ವೊ ಕಲಾಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಕ್ ಕಲಾಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಗ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ’ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆ - ತೊಮಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ - ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ 8ವೊ ಕಲಾಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಮಿತಿನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

129ವಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ’ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ ಲೊಕಾ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ತಾ

129ವಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ’ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 129ವ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ’ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ ನಾಟಕ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ವೆರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.