ಕರಾವಳಿ ಪೊರ್ಬು ಕುಟಾಮ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಧರ್ ಜಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಮನೋರಂಜನ್ "ಮೆಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಮಿಡಿ ಫೆಸ್ಟ್"

Saturday 3 Mar 2018 11:56pm
Santhosh Victor Fernandes
ಕರಾವಳಿ ಪೊರ್ಬು ಕುಟಾಮ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಧರ್ ಜಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಮನೋರಂಜನ್ "ಮೆಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಮಿಡಿ ಫೆಸ್ಟ್"
 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಘರಾಂ ನಾಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಉಟ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ದರ್ಯ್ಯಾದೆಗೆಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘರಾಂ ದರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಮನಾಂತ್ ಘೇವ್ನ್ ಆನಿಂ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಪುಣೀ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸುದುದ್ಧೇಶಾನ್ 'ಕರಾವಳಿ ಪೊರ್ಬು ಕುಟಾಮ್' ಸಾಂದೆ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಮೆಳುನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ದುಡು ಜಮಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ 2018ವ್ಯಾ ಏಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಜುಸ್ತ್ 5.45 ವೊರಾರ್ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದನಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಮನೋರಂಜನ್ "ಮೆಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಮಿಡಿ ಫೆಸ್ಟ್" ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಉಲೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಮೊಟೊ ಸಹಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಹಾರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ಸುಫಳ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, 'ಕರಾವಳಿ ಪೊರ್ಬು ಕುಟಾಮ್' ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.