ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಗಲೋರ್–3’ ಹಾಚೊ ವಿಜೇತ್ ಒರ್ಸನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಚಿ ‘ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’

Thursday 8 Feb 2018 9:33pm
Mandd Sobhann
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ‘ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಗಲೋರ್–3’ ಹಾಚೊ ವಿಜೇತ್ ಒರ್ಸನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಚಿ ‘ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’
 

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 194ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ‘ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಗಲೋರ್–3’ ಹಾಚೊ ವಿಜೇತ್ ಒರ್ಸನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಚಿ ‘ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್’ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ರೋಶನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್, ‘ಟೀಟೋಟಲರ್ಸ್’ ಹಾಣಿಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲೆಂ. ಎಲ್ಟನ್ ನಜ್ರೆತ್, ಝೀನಾ ಪಿರೇರಾ, ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿಂ ‘ಓಫ್ ಪಿಚ್’ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಹೆರಾ ಪಿಂಟೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ರಿಯೊನಾ ಪಿಂಟೊ ಆನಿಂ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕೊಯರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ವಾಸ್ ಆನಿಂ ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಕಾಂ ಟೀಟೋಟಲರ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಆತ್ವ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ‘ಆಂಗಣ್‍ಭರ್’ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಂಪ್ಲಿ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.