ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್; ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬ್ ಸೋಜ್ ಹಾಕಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್-ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Wednesday 13 Dec 2017 10:44pm
ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್; ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬ್ ಸೋಜ್ ಹಾಕಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್-ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ದಶೆಂಬ್ರ್ 10, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೊ 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾಲೊ. ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ನಟಿ, ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್, ಹಿಣೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ. 

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೆ ವಿಜೇತ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್ –

  1. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್-2017: ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ; ಪದ್: ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತುಲಿ; ಆಲ್ಬಮ್: ’ಓ...ಲಾ...ರೆ...’
  2. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿ-2017: ರೊಬಿನ್ ಜೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ; ಪದ್: ತುಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ; ಆಲ್ಬಮ್: ’ಓ...ಲಾ...ರೆ...’
  3. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ನಾರ್-2017: ನಿತಿನ್ ಕುಟ್ಟುಂಗಳ್ (ಕೊಚ್ಚಿನ್);  ಪದ್: ತುಂ ಗೆಲೊಯ್ ಸಾಂಡುನ್;  ಆಲ್ಬಮ್: ’ಓ...ಲಾ...ರೆ...’
  4. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪದ್ ರಚ್ನಾರ್-2017: ಲೊಯ್ಡ್ ಒಸ್ಟಿನ್ ರೇಗೊ (ತಾಕೊಡೆ);  ಪದ್: ಯೊ ವೆಗಿಂ; ಆಲ್ಬಮ್:’ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ’
  5. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಣಾರ್-2017: ರೋಶನ್ ಜೊನ್ ಡಿಸೋಜ; ಪದ್: ತುಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ; ಆಲ್ಬಮ್: ’ಓ...ಲಾ...ರೆ...’
  6. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮ್-2017: ’ಓ...ಲಾ...ರೆ...’; ನಿರ್ಮಾಪಕ್: ಆಂಟನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ 

ಹರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,೦೦೦/- ನಗ್ದೆನ್, ಬಿರುದ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಿತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಆನಂದ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. 

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತಿಸ್ರೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್-ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬ್ ಸೋಜ್, ಮುಂಬಯ್, ಹಾಕಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಿತಾಂತ್ಲೊ ಹೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬ್ ಸೊಜಾನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ (ಸಂಯೋಜಕ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್) ಹಾಣೆಂ ಮಾನ್ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ 5 ಪದಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂತ್ ರು. 1 ಲಾಖ್ ನಗ್ದೆನ್, ಮಾನ್ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಗುರ್ಕಾರ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್), ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್), ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ (ಪಿರ್ಜೆಂತ್, ಕಲಾಂಗಣ್), ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್) ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್, ಹಿಣೆಂ, ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 

ಲೊರಿ ಟ್ರವಾಸೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿತ್ಗಾರಾಂನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸಂಗಿತಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಧಾದೊಸ್ ಕೆಲೆಂ. ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ನಿಕ್ಕಿ ಪಿಂಟೊ (ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಖ್ಯಾತೆಚೊ) ಹಾಣಿಂ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ನೆಮ್ಣುಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ 3 ಆಲ್ಬಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಬ್ಲೂ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಕೊಯರ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ’ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲ್ಚಿತ್ರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ಯಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.  

ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಆನಿ ಅಮೋರಾ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಣಿಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.