ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಹಾಕಾ 13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್

Tuesday 7 Nov 2017 6:58pm
ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಹಾಕಾ 13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್
 

ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್-ಕಲಾ ಕಲಾಕಾರ್, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, ಹಾಣೆಂ ಕುಡ್ಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್-ಕಲಾ ಉರೊಂವ್ಕ್, ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ನವೆಂಬ್ರ್ 5, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ತಾಕಾ 13ವೊ ’ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ-ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯ್ಕ್, ಹಾಣೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 25,000 ರುಪಯ್ ನಗ್ದೆನ್, ಶೆಲೊ, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿಂ ಮಾನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಮಾ| ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ - ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್ ಆನಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ವೇದಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಯೋಜಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.