ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಲಾರ್ ನಾಯ್ಟ್’

Tuesday 7 Nov 2017 6:42pm
ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಲಾರ್ ನಾಯ್ಟ್’
 

ವಾಡ್ದಿಕ್ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿಂ ಕವಿ ಲೊಯ್ಡ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ರೇಗೊ, ತಾಕೊಡೆ ಹಾಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ - ’ಲಾರ್ ನಾಯ್ಟ್’ ನಾಂವಾಖಾಲ್, 191ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ನವೆಂಬ್ರ್ 5, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್, ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮೀರಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ, ಸೆನೆಟ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ನೆಸ್ಟರ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಆನಿಂ ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್ ಹಾಂಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗಾಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ರಾಜೇಶ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ರೋಶನ್ ಬೆಳಾ, ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್, ಜೊನಾಮ್ ಒಬೊಲ್ ಆನಿಂ ರೂಬನ್ ಮಾಚಾದೊ ಹಾಣಿಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲೆಂ.

’ಬಿಂದಾಸ್ ಪೆರ್ನಾಲ್’ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಆಸುನ್, ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆಂ.

ಬ್ಲೂ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅಕಾಪೆಲ್ಲಾ ಶಯ್ಲೆರ್ ಲೊಯ್ಡಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪದ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ಆನಿಂ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಜಮ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಸಂಗಿತಾಚೆಂ ಪಕ್ವಾನ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.