ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಹಾಂಕಾಂ 13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Wednesday 18 Oct 2017 9:39am
ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಹಾಂಕಾಂ 13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
 

ಹರ್ ವರ್ಸಾ, ’ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ’ ಆನಿಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂತ್ (ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್, ನಾಟಕ್ ವಾ ಲೋಕ್-ಕಲಾ ಹಾಂತುಂ) ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ, ಬೊಲಿಚ್ಯಾ ವಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಕ್’ ’ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. 

ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್-ಕಲಾ ಕಲಾಕಾರ್, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, ಹಾಣೆಂ ಕುಡ್ಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್-ಕಲಾ ಉರೊಂವ್ಕ್, ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಮಿತಿನ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. 

ಪುರಸ್ಕಾರ್ 25,000 ರುಪಯ್ ನಗದ್ ಆನಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ’ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್’, ನವೆಂಬ್ರ್ 5, 2017ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 191ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ - ’ಲಾರ್ ನಾಯ್ಟ್’ - ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.