ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸೋಧ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್ ಸಮ್ಮೇಳ್

Thursday 28 Sep 2017 6:27am
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸೋಧ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್ ಸಮ್ಮೇಳ್
 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾನ್ಯತೆಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. 2018 ಜನೆರಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. 

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯ್ಕ್, ಹಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ 150ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣೆಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಎಮ್.ಎ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಲಸಚಿವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆದ್ಲೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಚಿವ್ ಆನಿಂ ಸಂಸದ್ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಹ್ಯಾ 150ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚರಣ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಸಮಿತಿನ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.