ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಹಾತ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್

Wednesday 27 Sep 2017 11:18am
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಹಾತ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2017-18ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ನವಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಎದೊಳ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಕ್ ಹಾತ್’ಪ್ರತಿಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.