ವಿರಾರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

Tuesday 19 Sep 2017 6:46pm
ವಿರಾರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
 

ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿರಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೊ. ವಿರಾರ್ ಜೀವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದೇವ್‌ಮಂದಿರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ವರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಜೆಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಮುಕಾರ್ ನವೆಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ಕ ಸ್ವಾಗತ್ ನೃತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ದೇವ್‌ಮಂದಿರಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾ. ಜೋನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ. ಆಂತೋನ್ ಸೋಜ್ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ನವೆಂ ಸೆಂವ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೇಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್  ವಸಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಸೋಶಿಯೇಶನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅನಿ ಮೊಡೆಲ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಾಡ್ಕಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಾಂಧ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾಲೆ.

ಮನೋರಂಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ರೋಹನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ ಜಾಲೊ. ಹಾಜಿರ್ ಅಸಲ್ಲೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸನ್ನಾ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪೊಳಿಯೆನ್ ಧಾಧೊಶಿ ಕೆಲೆಂ. ವಿರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಸೋಶಿಯೆಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೇವಿಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ವಿಕ್ಟರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.