ಮಿರಾ ರೊಡಾಂತ್ ದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ದಿವಸ್

Saturday 9 Sep 2017 10:44pm
ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ
ಕೆನ್ಯುಟ್ ಮಿನೆಜೆಸ್
ಮಿರಾ ರೊಡಾಂತ್ ದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ದಿವಸ್
 

ಸಪ್ತಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ. ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್, ಹಾಣಿಂ ವೊಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆನಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7.30 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಪರಿಂಚ್ ವೊಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಜಮ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.
 
ಸುರ್ವಾತ್, ಸ್ವಾಗತ್ ನಾಚಾ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. "ಪಾನ್-ಫೋಡ್-ಉದಾಕ್" ದೀವ್ನ್  ಶ್ರಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಹಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ಆನಿಂ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್, ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ವೆದಿರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ಮೇರ್ ದಿಯೆಸೆಜೆಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪಿಯುಸ್ ಸೋಜ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿಂ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ, ಖ್ಯಾತಿಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, ನಿರ್ದೆಶಕ್, ನಟ್, ಸಂಗೀತ್‍'ಕಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸ್ ಜೆರಿಮೆರಿ, ಹೊಲಿಕ್ರೊಸ್ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚಿ ಆನಿಂ ಅಂಕುರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ, ತಶೆಂಚ್ ಸ್ನೆಹ ಸಾಗರ್'ಚಿಂ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ, ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೊಫಿ ಡೆ’ಸಾ, ಖಾಜನ್ದಾರ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಮತಾಯಸ್, ಸಾಂಸ್ರ್ಕತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿಂ ಆದ್ಲೊ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ಜೊನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೆಶನಾಖಾಲ್ ವೆದಿರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾತ್ ಕಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ವಾನಾಂತ್ ಉಕಡ್ಲೆಲೆಂ ಭಾತ್ ಕಳ್ಸೆತ್ಲೆಂ ಘಾಲುನ್ ತೆಂ ಕಾಂಡುನ್, ತೊಡ್ಪ್ಯಾರ್ ಆಸುಡ್ನ್ ತಾಂದುಳ್ ಕಾಡುನ್ ಸೆರಾಂತ್ ಭರ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಷೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡಯ್ಲೊ.

ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸಾಕ್ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ಶೊಲ್ ಆನಿಂ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ದೀವುನ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ತಾಣೆಂ ಮೀರಾ ರೋಡ್'ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿಂ ಮಿರಾ ರೊಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಶಾಭಾಶ್ಕಿ ಪಾಟಾಯ್ಲಿ. "ಲೊಕಾನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ಗಾತೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚಿ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆನಿಂ ವೋಡ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಅಸಕ್ತ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾನಾ ತರೀ, ಆಸಲೆ ಸಂಧರ್ಭ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೋವ್ ಖಶಿ ಹಾಡಯ್ತಾತ್, ಆನಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ತಾಂಕಾ ತಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ಮೇರ್ ದಿಯೆಸೆಜೆಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪಿಯುಸ್ ಸೋಜ್ ಹಾಣಿಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಜಿಂ ಆಮಿಂ ಖಂಯ್ ವೊಚೊಂ ತರೀ, ಆಮ್ಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆನಿಂ ವಳಕ್ ದಿತಾ, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್'ಯೀ ವೊಳ್ಕೆಚೆಂ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾನಿ ಆನಿಂ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ " ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ'ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ.
 
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತ್ಹುರೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯನ್, ಭಾಷಣ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ ಆನಿಂ ನಾಚ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಸೆಂಚ್ ಧಾವೆ ಆನಿಂ ಬಾರಾವೆ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಜೊಡುನ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್'ಯೀ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆಭರ್ ವಿವಿದ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ವಿವಿದ್ ನಾಚ್, ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮನಾ ಪಿಸ್ವೊಂಚಿ ಪೊದಾಂ ಆನಿಂ ಫೊಕಣಾಂ ಸವೆಂ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಪ್ರೆಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಪೊಟ್ ಭರಾಸರ್ ಹಾಸಯ್'ಲಾಗ್ಲೆ. ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ ಜಣಾಚೆಂ, ವಿವಿದ್ ರಾಂದ್ವಾಯೆಚೆಂ ನೊವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜೆವಾಣ್ ಶಿರೊತೆರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಸ್'ಲ್ಲೆಂ. ಜೆವಾಣ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಮನೊರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೊಫಿ ಡೆ’ಸಾನ್ ಸರ್ವ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಪೊಷಕಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಕ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ "ಲಾವ್ದಾತೆ" ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಿಡಿಯಾ ನೆಟ್'ವರ್ಕ್

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.