ಸಾಂತ್ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ'ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರ್ಬೆಕ್ ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಕ್ ಚಾಲನ್

Sunday 17 Sep 2017 10:00am
Fr. Jawahar Jerry Cutinho, Capuchin
Studio Aurora, Mangalore
ಸಾಂತ್ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ'ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರ್ಬೆಕ್ ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಕ್ ಚಾಲನ್
 

ಸಾಂತ್ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ'ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರ್ಬೆಕ್ ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಬಿಜೈ'ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅನ್ನಿ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್, ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 15'ವೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5.30 ವೊರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಹಿಣೆಂ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬೊಂವ್ಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ 9 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂಕ್ ಪುರ್ತೊ ಸಹಾಕಾರ್ ಭಾಸಯ್ಲೊ.

ಉದ್ಘಾಟಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಹಿಕಾ, ಸಾಂತ್ ಅನ್ನಿ ಕೊವೆಂತಾಚೊ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತ್ಹುರೊ ತಶೆಂಚ್ 'ಸಂದೇಶ' ಹಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕ್ಯಾಪುಚಿನ್ ಹಾಣಿಂ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪಿಲಿ. ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣಿಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲಯ್ಲಿ ಆನಿಂ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಡೆರಿಕ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರೂಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾರಂಗಿಪೇಟ್'ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಫಿಡೆಲಿಸ್ ಕೊವೆಂತಾಚೊ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೊಬೋ ಹಾಣಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ನೊವೆನಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಕಾಜಾರಿಂ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.