13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್!

Thursday 14 Sep 2017 9:05pm
13ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್!
 

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಘಟನಾನ್, ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಹಾಕಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ (ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಬೊಲಿಚ್ಯಾ ವಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 25,000 ರುಪಯ್ ನಗ್ದೆನ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. 

ನವೆಂಬರ್ 5, 2017ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, 12ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ. 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಂತ್ (ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್, ನಾಟಕ್ ವಾ ಲೋಕ್-ಕಲಾ) ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. 

ಅರ್ಜಿ / ಶಿಫಾರಸ್ - ತಸ್ವೀರ್, ಸಾಧನಾಂಚೊ ವಿವರ್, ಪತ್ರಿಕಾ ವರ್ದಿ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ - ಅಕ್ತೋಬರ್ 10, 2017 ಭಿತರ್ - ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಕಾಳೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ – 575 016 - ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನತಿ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.