ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

Saturday 9 Sep 2017 8:20pm
Santhosh Victor Fernandes
Prakash Shetty
ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್
 

ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 09’ವೆರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆಕ್, ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಗಾಂವ್ಚೊ ತೊಚ್ಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ನವ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್, ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಆನಂದಾಚೆಂ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ದಮಾಸ್ಕಾಸ್ ಗೇಟಿಲಾಗ್ಸರ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ'ನ್ ಪಾಲ್ಕಿಚೆರ್ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನವ್ಯಾ ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಕಣ್ಶಾಂಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆನಿಂ ಕುರ್ಪಾ ಮಾಗ್ಲಿ. ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ದಮಾಸ್ಕಾಸ್ ಗೇಟಿಥಾವ್ನ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡುನ್ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಅಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ನೆಟವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಗಾಂವಾನ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್, ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ’ಎಕೋಲ್ ಬಿಬ್ಲಿಕ್’ ಹಾಂತು ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಣಾರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲೊ.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿ ಕಮಿಟಿಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದೇವ್-ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಬಾಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ವಾರ್ವಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಾಯ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದೇವ್-ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಧಾನಿಂಕ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆರುಜಲೇಮಾ’ಚ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಸ್ಮರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೆಂ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಗೋಡ್ (ವೊರ್ನ್)ಸೆವುನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ ಗಾರಾಂನಿ ಸಂಗಾತಾಂ ಮೆಳೂನ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ, ಖೇಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಗೀತಾಂನ್ ವಿಣ್ಲೆಲೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಜೆರುಸಲೇಮ್’ಗಾರಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಜೆವಾಣ್ ಜೆವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಬ್ರಮ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಸಾಂಸ್ಕ್ರತೆಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೋಸೆಪ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ’ನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.