9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Monday 4 Sep 2017 7:20pm
9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
 

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 6 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ತಾ 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಅರ್ಜ್ಯೊ-ಸೂಚವ್ಣ್ಯೊ ಆಪಯ್ತಾ. ವಿಭಾಗ್ ಆಸಾತ್ -

1.ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್-2016

2.ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಗಾವ್ಪಿ-2016

3.ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಪದ್ ಬರಯ್ಣಾರ್-2016

4.ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಂಗೀತ್ (ತಾಳೊ) ರಚ್ನಾರ್-2016

5.ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಣಾರ್-2016

6.ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಂಗೀತ್ ’ಆಲ್ಬಮ್’-2016

2016ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯೆ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ಬೋಲಿಂತ್, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ/ಕಂತಾರಾಂಚೆಂ ’ಆಲ್ಬಮ್’, ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ಜೊಡ್ತಾ.

ಹರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 25,000 ರುಪಯ್ ನಗ್ದೆನ್, ಬಿರುದ್, ಫಲಕ್ ಆನಿಂ ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಅರ್ಜ್ಯೊ-ಸೂಚವ್ಣ್ಯೊ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 30, 2017. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ತಾರಾ, ದಸೆಂಬ್ರ್ 10, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ರುಲಿ ಆನಿಂ ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ - ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್. ಫೋನ್: 0824-2230489/2232239. ಇಮೇಲ್: manddsobhann@yahoo.com.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.