ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಿರೋಧ್

Wednesday 30 Aug 2017 4:36pm
ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಿರೋಧ್
 

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್ (JKS), ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ 27, 2017ವೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ - ’ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣಿ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಭಾಶೆಂಚೆರ್, ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್, ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್’ - ಏಕ್ ವಿಚಾರ್-ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್'ಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಂ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ 85 ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್-ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್'ಲ್ಲೆಂ. 

ವಿಚಾರ್-ಸಾತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, 25ವ್ಯಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್’ ಹಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್, ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಣೆಂ ತಾಳೊ ರಚ್'ಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಎಸ್.ಜೆ., ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದೆಶಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ವಾಗೊಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಶ್ರೀ ಮಣಿ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ (ಚೆನ್ನೈ) ಆನಿಂ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್ (ಬೆಂಗ್ಳುರ್) ಹಾಂಣಿಂ ತಮಿಳ್ ಆನಿಂ ಕನ್ನಡ ಸಮುದಾಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. 

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆರಾಲ್, ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಹಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್-ಸಾತ್ಯಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿಂ ಮಹತ್ವ್ ವಿವರಿಲೆಂ. 

ತೇಗ್ ಜಾಣ್ಕಾರಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ವಿಚಾರ್-ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ - 

ತಮಿಳ್ ಭಾಶೆ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಶ್ರೀ ಮಣಿ ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಚೆನ್ನೈ - ’ಥಾಪ್ಣೆಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿಂ ತಮಿಳ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ’ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣಿ ಕಶಿ ಚಲುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. 1965 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿಚಿ ಸಕತ್ ವಾಪರ್ನ್ ತಮಿಳ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಿಂದಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಶೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯೀ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಮಿಳ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿಂ ತಮಿಳ್ ಲೋಕ್ ಕಶೆಂ ಹರ್ ಥಾಪ್ಣೆಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚಿ ಥಾಪ್ಣಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭರ್ಮಾಕ್ ಕರ್ಚೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಝುಜಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ’ಚೆನ್ನೈ ಡೆಕ್ಲೆರೇಶನ್ ಫೊರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಾಯ್ಟ್ಸ್’ ಕಶೆಂ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ CLEAR ಕಶೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ ’ಭಾಷೆ ಸಮಾನತಾ’ ಖಾತಿರ್ ಕಶೆಂ ವಾವುರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. 

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ’ಹಿಂದಿ-ಥಾಪ್ಣೆ-ವಿರೋಧ್ ಚಳ್ವಳ್’ ಹಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್, ಹಾಣೆಂ ಕಶೆಂ ಹಿಂದಿಚಿ ಥಾಪ್ಣಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಎಕಾ ಭಾಶೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ಭಾಶೆ ಅಸಮಾನತೆಕ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಸೆವಾ ಮೆಳಾಶೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾತ್'ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜುಂಕ್ ಆಮಿಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ತಜ್ಞ್ ಆನಿಂ ಸಂಸೊದಕ್, ದೊ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್ - ಹಾಣೆಂ ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್ ಕಸೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರಿಲೆಂ. ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಣಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಥಾಪ್ಣೆಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. 

ಹೇರ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲ್ಲಿ. 

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ದೆ. ಜೊರ್ಜಿ ಪೀಂತ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ ಹಾಣೆಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ನ್, ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿಂ ಪ್ರೀತಿ ಲೋಪಿಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ 20ವೊ ಪುಸ್ತಕ್ ’ಚಾಲ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ (ಸುಧಾರಿತ್ ಛಾಪೊ), ಮಾ| ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಸಂಪಾದಕ್, ರಾಕ್ಣೊ) ಆನಿಂ ಮಾ| ಬಾ| ಒಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾಂವ್ (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್, ಪಾದುವಾ ಕೊಲೆಜ್) ಹಾಂಣಿಂ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್), ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಗುರ್ಕಾರ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್) ಆನಿಂ ಶ್ರೀ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೊ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್) ವೇದಿರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯೊ 34 ಪ್ರತಿಯೊ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯೊ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.