’ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಚಿ ಥಾಪ್ಣಿಂ’ – ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ

Monday 21 Aug 2017 7:47pm
Press Release
’ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಚಿ ಥಾಪ್ಣಿಂ’ – ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ
 

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 27, 2017ವೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ – ’ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಚಿ ಥಾಪ್ಣಿಂ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಭಾಷೆಂಚೆರ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ – ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. 

3 ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ತಲೆ – 

  1. ಶ್ರೀ ಮಣಿ ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಚೆನ್ನೈ – ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಮುಖೆಲಿ.
  2. ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ – ’ಹಿಂದಿ-ಥಾಪ್ಣೆಂ-ವಿರೋಧ್ ಚಳ್ವಳ್’ ಹಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ.
  3. ದೊತೊರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ತಜ್ಞ್ ಆನಿಂ ಸಂಶೋಧಕ್

ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲೆ. ಆಸಕ್ತ್’ವಂತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. 

ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ 25ವೊ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ದನ್ಪಾರಾಂ, ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಸವಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಮ್ಹಾಸಭಾ ಜಮುನ್, ನವ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಲೆ. 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.