ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

Thursday 10 Aug 2017 9:13am
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್
 

ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ರಿಯಾದ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಹಾಂಣಿಂ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ – ’ಆಶೆಲೊಂ’ – ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 6, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. 

’ವೊಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಅರೇಬಿಯಾ’ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ’ಪ್ರೈಡ್ ಒಫ್ ಅರೇಬಿಯಾ’ ವೆನೆಸ್ಸಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ನೆಲ್ಸನ್ ಲುವಿಸ್, ಜೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್, ಲೊಯ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಅರುಣ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಆನಿಂ ಎಲ್’ಡ್ರೀನಾ ದಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚರಿತ್ರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲೆಂ. ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಆಸುನ್, ಕ್ಯಾರಲ್, ರೋಶನ್ ಆನಿಂ ಸೌದಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಹಾಂಣಿಂ, ಫೊಕಾಣಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಸಯ್ಲೆಂ. ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.