188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

Friday 4 Aug 2017 3:47pm
188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್
 

ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ರಿಯಾದ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 188ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ’ಆಶೆಲೊಂ’ – ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ 6, 2017ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ.

’ವೊಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಅರೇಬಿಯಾ’ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ’ಪ್ರೈಡ್ ಒಫ್ ಅರೇಬಿಯಾ’ ವೆನೆಸ್ಸಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ನೆಲ್ಸನ್ ಲುವಿಸ್, ಜೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್, ದಿಶಾ ಪಸನ್ನಾ, ಲೊಯ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಅರುಣ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಆನಿಂ ಎಲ್’ಡ್ರೀನಾ ದಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಲಿಂ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚರಿತ್ರಾ ಹಾಂಕಾಂ ಸಂಗಿತಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಆಸುನ್, ಕ್ಯಾರಲ್, ರೋಶನ್ ಆನಿಂ ಸೌದಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರ್ತಲಿಂ. ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕರ್ತಾ. 

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಆಸುನ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.