‘ನಾದ್-ನಿನಾದ್’ - ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್

Monday 3 Jul 2017 9:49pm
‘ನಾದ್-ನಿನಾದ್’ - ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್
 

ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ ಆನಿಂ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ - ‘ನಾದ್-ನಿನಾದ್’ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 187ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಜುಲಾಯ್ 2, 2017ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ, ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಯಶ್ವಂತ್ ಉಡುಪಿ, ಐವಿ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಡೊಮಿನಿಕಾ, ಸೆನೆಟ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕ್ಯಾರಲ್ ದಾಂತಿ, ನೆಸ್ಟರ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಎಲ್ವೀರಾ ಸೆರಾವೊ ಆನಿಂ ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್ ಹಾಂಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ರೋಶನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ ಪೆರಿ ಹಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ರೋಶನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ (ಲೀಡ್ ಗಿಟಾರ್) ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕೀಬೋರ್ಡ್), ಜೆರೊಮ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ (ಬಾಸ್ ಗಿಟಾರ್), ಸಂಜೀತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಡ್ರಮ್ಸ್) ಆನಿಂ ಆರ್ಥರ್ ಲೋಬೊ (ರಿದಮ್ ಗಿಟಾರ್) ಹಾಂಣಿಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲೆಂ.

ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಶೈಲಿರ್ ಕಾರ್ಯೆಂನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್ ಪೆರ್ನಾಲ್’ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಸಯ್ಲೆಂ. ಫಿಯೊನಾ ಆನಿಂ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಆಸುನ್, ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ರುಚ್ ಚಾಕ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಪದಾಂಚಿ ಸಿ.ಡಿ. - ‘ನಾದ್-ನಿನಾದ್’ – ಅಲಂಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಆನಿಂ ‘ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ರತ್ನ್’ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಂಣಿಂ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.