ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

Sunday 2 Jul 2017 8:45pm
ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
 

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ‘ಕಲಾಕುಲ್’, ಹಾಚೆಂ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಜೂನ್ 30, 2017'ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಡಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚೊ ತರ್ಬೆತೆದಾರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ನೀನಾಸಮ್, ಹಾಣೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಸಭೆರ್ ದವರ್ಲಿ. 2016-'17ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 7 ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ – ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ರೋಹನ್ ಜೇಕಬ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಶೆಲ್ಡನ್ ತಾವ್ರೊ, ಸ್ವರ್ಣಾ ರೀಟಾ ವೇಗಸ್ ಆನಿಂ ವಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಲಸ್ರಾದೊ - ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಕಲಾಕುಲ್ ವರ್ಸಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಿಕಾ 3,000 ರುಪಯ್ ನಗ್ದೆನ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿಂ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ಹ್ವಾ, ಹಾಂಕಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಇನಾಮ್ ಆನಿಂ 1,000 ರುಪಯ್ ನಗದ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

ಡಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವಾನ್ ನಾಟಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೇರ್ ಕಾಮಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾಟಕಾಕ್ ವೇಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ತರ್ನಾಟೆ ಹ್ಯಾ ವೃತ್ತೆ ಥಂಯ್ ಆವಡ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ತಿ ಬರಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ (ದುಬಾಯ್), ಶ್ರೀ ರೆಮಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ದುಬಾಯ್), ಇಶಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ದುಬಾಯ್) ಆನಿಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ ಹಾಂಣಿಂ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕಾಂಚೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ.

2017-'18ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕಲಾಕಾರ್ ಅಶೆ ಆಸಾತ್ – ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಸ್ವರ್ಣಾ ರೀಟಾ ವೇಗಸ್, ಆ್ಯಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಫ್ಲಾವಿಯಾ ವೈಲೆಟ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ರೋಹನ್ ಜೇಕಬ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ರೇಶ್ಮಾ ವಿಲ್ಮಾ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಮಾನಿಶ್ ಪಿಂಟೊ, ವಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ವೇಗಸ್ ಆನಿಂ ಶರಲ್ ಲಿಝಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್.

ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿಂ ಕಲಾಕುಲ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗುನ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್, ಕಲಾಕುಲಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್, ದುಬಾಯ್ ಹಾಚೊ ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿನ್ 4 ನಾಟಕ್ ಆನಿಂ 2 ಮಟ್ವೆ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚಿಂ 12 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.