ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್-2017

Monday 19 Jun 2017 8:55pm
ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್-2017
 

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚೆಂ 2-ದಿಸಾಂಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಫೆಸ್ತ್ – ‘ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್’, ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಜೂನ್ 18, 2017ವೆರ್, ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.
 
ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಹಾಚೆಂ ‘ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್’ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್. ದುಸ್ರೊ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾವಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಸಾಂಜೆರ್ 7.30 ವೊರಾರ್, ದುಸ್ರೊ ನಾಟಕ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚೆಂ ‘ದೇವ್ ಆನಿಂ ದೆಂವ್ಚಾರ್’ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ ನೀನಾಸಂ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾ.

ಕಲಾಕುಲಾಚೆ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ ದೋನ್ ನಾಟಕ್ - ‘1+1=1’ ಆನಿಂ ‘ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್’ – ಜೂನ್ 25, 2017ವೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಲೆ. ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.