ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲೆಂ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

Monday 12 Jun 2017 9:09pm
ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲೆಂ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್
 

ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಜೂನ್ 9, 10 ಆನಿಂ 11, 2017'ವೆರ್, 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಸಮೂಹ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ (Choral Singing Workshop), ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 47 ಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೂನ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್, ಪ್ರಮುಖ್ ತರ್ಬೆತೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸಂಗೀತ್ ಜಾಣ್ಕಾರ್ / ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಶ್ರೀ ಕುರಿಯನ್ ವಾರ್ಕಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಣೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆ ಪಂದಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗ್ರ್ಯಾಮೊಫೋನ್ ಅನಾವರಣ್ ಕರ್ನ್, ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ 3 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್, ಶ್ರೀ ಕುರಿಯನ್ ವಾರ್ಕಿ ಹಾಣೆಂ ಸಂಗಿತಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್, ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್, ಸಂಗೀತ್ ಲಿಪಿ, ಆವಾಜ್ ಉತ್ಪಾದನ್, ಸುಮೇಳ್, ಗಾಯಾನಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್, ತಾಳೊ, ಉಸ್ವಾಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿಂ ಗಾಯಾನಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಹೇರ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್‍ಯೀ ಆಸ್ತಲೊ. ಸಂಗೀತ್ ಗುರು ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿಂ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ ಹಾಣಿಂ ಶ್ರೀ ಕುರಿಯನ್ ವಾರ್ಕಿ ಹಾಕಾ ತರ್ಬೆತೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ನಾರ್ ಆನಿ ಕೊಯರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಬಾಯ್ ರೊಶೆಲ್ ಡೆಸಾ ಆನಿಂ ಬಾಬ್ ಆ್ಯಗ್ನೆಲೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಗೊಂಯ್) ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮೇ 26, 27 ಆನಿಂ 28, 2017'ವೆರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀ ಕುರಿಯನ್ ವಾರ್ಕಿ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಶಿಕ್‍'ಲ್ಲಿಂ 3 ಪದಾಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಯ್ನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಿಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆಂ. ಸುಮೇಳ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್), ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್) ಆನಿಂ ಶ್ರೀ ಆವಿಲ್ ಡಿಕ್ರುಝ್ (ಮುಖೆಲಿ, ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್) ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.