ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ '1+1=1'

Wednesday 7 Jun 2017 10:31pm
ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ '1+1=1'
 

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿನ್, ಜೂನ್ 4, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 186ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ – ‘1+1=1’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯೊಗಾಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ನಾಟಕ್ ‘ವಿಶೆಂತಿಚೆ ಭಾವ್’ ಆನಿಂ ಫಾ. ಒಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಚೊ ‘ಆಟ್ ಫಟಿ’ ನಾಟಕ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೋಗಾತ್ಮಕ್ ನಾಟಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೀನಾಸಂ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕಲಾಕುಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.