ನಟ್-ನಟಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್!

Friday 2 Jun 2017 12:09am
ನಟ್-ನಟಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್!
 

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ – ‘ಕಲಾಕುಲ್’, ಹಾಚ್ಯಾ 2017-18ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 15-35 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ, ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲೆ ಆನಿಂ ಚಲಿಯೊ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಅರ್ಜೆ ಪತ್ರಾಂ, ಕಲಾಂಗಣ್, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ (ಫೋನ್: 2230489 / 2232239) ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 19ವೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಂಚವ್ಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಸ್ತಲಿ. ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ರು.2,500/- ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆಸಾ. ಹರ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಭಾತೆಂ ಆಸಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲತಾಯ್ ಆಸಾ. ಕಾಮ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ಥಾವ್ನ್ 8.30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ - ನಾಟಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಖೆಳುಂಕ್, ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ 5 ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ (ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್).

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.