‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದರ್ಶನ್’ ಹಾಕಾ ಚಾಲನ್

Tuesday 30 May 2017 11:57pm
‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದರ್ಶನ್’ ಹಾಕಾ ಚಾಲನ್
 

ಆಯ್ತಾರಾ, ಮೇ 28, 2017'ವೆರ್, ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣಾನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 3 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿಂ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ವಿವಿಧತಾ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದರ್ಶನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 1½ ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಆನಿಂ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್, ಹಾಕಾ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ತರ್ಬೆತೆದಾರಾಂನಿ 32 ನಾಚ್ಪಿ-ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲಿ. ಶ್ರೀ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಬೊಲಿವುಡ್), ಶ್ರೀ ರಾಮಿ ನಾಯರ್ (ಸಾಂಬಾ ಆನಿಂ ಬಚಾತಾ), ವಿದುಶಿ ವಾಣಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ (ಭರತನಾಟ್ಯಮ್) ಆನಿಂ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್).

‘ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗೊಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್’ ಖ್ಯಾತಿಚೊ ನಾಚ್ಪಿ ಆನಿಂ ನಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಹಾಣೆಂ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಆಶಿತ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟೀಸರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದರ್ಶನ್’ ಹಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದರ್ಶನ್’ ಹಾಂತ್ಲೆ 20 ನಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ.

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದರ್ಶನ್’ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ವಾಂಗ್ಡಿ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಲೆ ಆನಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಹಾಚಿ ಕಾಣಿ ಚಲ್‍ಚಿತ್ರಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಲಿ. ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಆನಿಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಚಲ್‍'ಚಿತ್ರಾಚೊ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಕಾ ಚಲ್‍'ಚಿತ್ರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಯಾ. ‘ಸಂಗೀತ್ ಗುರು’ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಯಿ ತೊ ‘ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ರತ್ನ್’ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊ. ಪಾಟ್‍'ಭುಂಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಗಿತಾರ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಶ್ರೀ ಒಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ.

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಐವಜಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಉಬೆಂ ಕರುಂಕ್ 6 ಮ್ಹಹಿನೆ ಲಾಗ್ತಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ – ಜನೆರ್ 7, 2017'ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, 193'ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಜಾತಲೆಂ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಂತ್ ಆನಿಂ ವಿದೆಶಾಂತ್ ಹಾಚಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಚಲ್ತಲಿಂ.

 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.