ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ

Friday 19 May 2017 2:27pm
Vinod Gangolli
ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ
 

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದಾಯ್ಜ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ನವೀಕೃತ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ.

ಉಡುಪಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಆನಿಂ ಗುಲ್ಬರ್ಬಾಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೊ| ರೋಬರ್ಟ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ದೇವ್ ತೇಂಪ್ಲ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸಂವೆಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಚನಾಚಿ ವಿಧಿ ಚಲಯ್ಲಿ.

ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಂಗಿಂ ಸಭಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊ| ರೊಬರ್ಟ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್'ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲಿ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ, ಸರ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಯೋಜನಾಂ ವಿಶಿಂ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ ಆನಿಂ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿಂ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೀತಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವೇದಿರ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಜಾತ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಧಾದೊಶಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ, ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿನ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಗ್ದಿರ್ಸಿಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ್ "ಅಮ್ಮ" ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.