ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

Wednesday 17 May 2017 4:03pm
ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್
 

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಚ್ ಪಂಗಡ್ - ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಮೇ 26, 27 ಆನಿಂ 28'ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ತರ್ಬೆತೆದಾರ್ ವಿವಿಧ್ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಲೆ -
1. ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಚಲ್‍'ಚಿತ್ರ್ ನಟ್ / ‘ನಚ್ ಬಲಿಯೆ’, ‘ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾಜಾ’ ಖ್ಯಾತಿಚೊ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ಫಿಲ್ಮಿ ನಾಚ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ.
2. ರಮಿ ನಾಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ / ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ಲ್ಯಾಟಿನೊ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ.
3. ವಿದುಶಿ ವಾಣಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ (ನಾಚ್ ತರ್ಬೆತೆದಾರ್ / ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್) ‘ನವರಸ’ ಆನಿಂ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಲಿ.
4. ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚಾಚೊ ಪೋಷಕ್) ಬಾಯ್ಲಾ, ಮಾಂಡೊ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ.

Syndicates Media Network

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಬಾಯ್ಬಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಬಾಯ್ಬಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 172ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್, ಪಾದುವ ಕೊಲೆಜ್ ಒಫ್ಹ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್-ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’, ಆಯ್ತಾರಾ, ಎಪ್ರಿಲ್ 3, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್....

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ’ಜುದಾಸ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್‍ಪಾತ್ರಿ ನಾಟಕ್!

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ’ಜುದಾಸ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್‍ಪಾತ್ರಿ ನಾಟಕ್!

ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಜೆಜುಚೊ ಶೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುದಾಸ್ ಇಸ್ಕಾರಿಯೊತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ‘ಜುದಾಸ್’ ಮ್ಹಣ್ಲೊ ಏಕ್‍ಪಾತ್ರಿ ನಾಟಕ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ಮಾಂಡ್ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಸಾದರ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.