‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ - ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

Monday 8 May 2017 10:52pm
Clara D'Cunha
‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ - ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
 

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಖತಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7, 2017 ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿಂ ಗೋವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ಠ್ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಯೇವ್ನ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್‍'ಮಂತ್ರಿ ಮುಖಾರ್ ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಬಾಯ್ ನಿಶೆಲ್ ಫ್ಲೋರಾ ಡಿ’ಆಲ್ಮೇಡಾ ಹಿಣೆಂ, ಎಪ್ರಿಲ್ 29'ವೆರ್ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಗಾಯಾನ್, ನಾಚ್, ನಾಟಕ್ ಆನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಮೇ 7 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ದಬಾಜಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ, ಬಾಯ್ ರಂಜಿತಾ ಲುವಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ ಆನಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತಾಂಣಿಂ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಆಶಿಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿಂ ಜಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ - ಹಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 49 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತಾ ಲುವಿಸ್ ಹಿಣೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಹರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ – ಡೀಯಲ್ ಡಿಸೋಜ (ಗಾಯಾನ್), ನವೀಶಾ ಲೋಬೊ (ನಾಚ್) ಆನಿಂ ಆಶಿಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ನಾಟಕ್) – ಹಾಂಕಾಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್, ಫುಲಾಂ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿಂ ರು.2,000/- ನಗ್ದೆನ್ ಬಹುಮಾನ್ ದಿವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಕಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್, ಫುಲಾಂ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿಂ ರು.3,000/- ನಗ್ದೆನ್ ಬಹುಮಾನ್ ದಿವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆದಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಖತಾರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಆಪೊಲಿನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಿಣೆಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶ್ರೀ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿಂ ಶಿಬಿರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ – ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 185'ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ – ‘ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲೆಂ ಸೊಭಾಣ್’ ಹಾಂತುಂ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯಾನ್, ನಾಚ್ ಆನಿಂ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ - ಇಯಾನ್ ನೀಲ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿಂ ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಣಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ 2 ಪದಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಿಣೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ – ವಿಶಾಲ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿಂ ದಿಯಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ - ಹಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.