ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ನವೀಕೃತ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ

Tuesday 16 May 2017 2:51am
Vinod Gangolli
ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ನವೀಕೃತ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ
 

ಉದೆಂತಿಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ನ್ಹಂಯ್ಚಿ ಮನ್ ಪಿಸ್ವೊಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಅಸ್ತಮ್ತೆಂತ್ ಆರ್ಬಿ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿ ಗಂಭೀರಾಯ್, ಭಂವ್ತೊಣಿ ಸೊಭಿತ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟೆಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಸೊಭೊನ್ ಅಸಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ್ ಆನಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಶೇಷತಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಗಾಂವ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ. ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನಯೀ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಠಾಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಬಂದರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲಾ.

ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮುದಾಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಶತಮಾನಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಟಾಪ್ಲೆಲಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಫಾಂಟೆವ್ನ್ ಜಯ್ತಾ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಆನಿಂ ನವಿ ಸೊಭಾಯ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಆನಿಂ ಉಗ್ತಾವಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಜಾಣಾಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್ ಇತಿಹಾಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್.

ಸುರ್ವಿಲಿ ಚರಿತ್ರಾ:
ವಿಜಯ ನಗರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್'ಯೀ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಠಾಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚೆರ್ ಕ್ರಿ. ಶ. 1630'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೆಳದಿ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಮಿಗ್ವೆಲ್ ನರೊನ್ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೊವ್ಜಿ ಸಂಗಿಂ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿಂ ಜಯ್ತಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕೊಟೆಂ ಉಭಾರ್ತಾ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟುಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ತಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿತಾ. ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೊರ್ಡೆರಿಯೊ ಆನಿಂ ಬಾಪ್ ಜೋರ್ಜ್ ಕೊನ್ಸಿಯಾಕೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಅರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಬೈಂದೂರು, ತ್ರಾಸಿ ಆನಿಂ ಪಡುಕೋಣೆ ಫಿರ್ಗಜೊ ತವಳ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ವಿಘ್ನಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆನ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತ್ ರಾಕುನ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್:
ಏಶಿಯಾಚೊ ಮಿಶ್ಯೋನರಿ ಆನಿಂ ಶ್ರೀಲಂಕಾಚೊ ಆಪೊಸ್ತಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜಾನ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಮೋಲಿಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1681'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ 1684 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಕೆನರಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸೆವಾ ಭೆಟಯ್ತಾ. ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್'ಯೀ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಪಡೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ  ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ತೊ ದುರುಸ್ತಿ ಕರಯ್ತಾ ಆನಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚಿ ಭಕ್ತ್ ಉಮಾಳಾಯ್ತಾ.

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜಾಚೊ ಅಮೊಲಿಕ್ ಉಡಾಸ್ ಅಮರ್ ಉರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಗಜೆಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲೆಂ. ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ಜುಜೆ ವಾಜಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸೆವಚಿ ಝಳಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತಾ.

ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಕುದ್ರು. ಹೊ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದ್ವೀಪ್(ಕುದ್ರು) ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜಾಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್ ವಾಡೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಸೊಭೋನ್ ಆಸಾ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜಾಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಕೊಪೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ಆನಿಂ ಭಕ್ತಿಚೆಂ ಥಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

‘ಅರ್ಕುಳ ಗುರು ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದಾ’ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್:
‘ಅಕುಳ ಗುರು’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೊ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಮೊಂತೆ ಮರಿಯಾನೊ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಂದರ್ಬಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ‘ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾಂತ್’ ಹಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಂತಿಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಹೇರ್ ಕಂತಿಗೊ ರಚಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1759 ಥಾವ್ನ್ 1762 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ಸೆವಾ ಭೆಟಯ್ಲಿ.

ತಿಣೆಂ ದರ್ಯಾಕ್ ಗಡ್ ಘಾಲಿ:
ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಸ್ತಮ್ತಿ ಆಸಲ್ಲೊ ಆರ್ಬಿ ದರ್ಯೊ ಧರ್ಣ್ ಗ್ರಾಸುನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿಂ ದರ್ಯಾಚಿ ರಾಕ್ಸಾ ಕಾಸ್ತಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೊಣದಿಕ್ ಆಪ್ಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ವಸ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವ್ಹೆಲ್ಯೊ, ಪೂಣ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಥಿರ್ ರಾವಲ್ಲಿ!!!. ಲೊಕಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.
 
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಂಕಾ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ದರ್ಯೊ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲೊ. ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜೆಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್'ಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಘುವೊನ್ ರಾವಲ್ಲಿ!!!

ಅಶೆಂ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟಾ ವಿಘ್ನಾಂತ್ಲೆಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಆನಿಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ರಾಕಣ್ ಕೆಲಿ.

ಅಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿ ಲುವಿಸ್ ಸಿಲ್ವಾಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಯೋಜನ್:
ಕ್ರಿ.ಶ. 1800 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಭದ್ರ್ ಆನಿಂ ಮಜ್ಬೂತ್ ದೆವಾಳ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತ್ರಾಸಿಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಕಷ್ಟಿ ಸಾಗ್ವೊಳೆಗಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲುವಿಸ್ ಸಿಲ್ವ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸೊಭಿತ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಇಗರ್ಜೊ ದೆಕ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯೀ ತಸಲಿಚ್ ಇಗರ್ಜ್ ಉಭಾರುಂಕ್ ಜಬ್ಬೋರ್ ಆಶಾ ಉಬ್ಜಾಲಿ. ತಾಚೊ ನಿಚೆವ್ ಧೃಡ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 1812'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತೊ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ವಿವರಿತಾ. ಎಕಾ ಲಾಯಿಕಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ದೆಕೊನ್ 'ಖುಷ್' ಜಾಲ್ಲೊ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮಂಜೂರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಮಾಫಿ ದಿತಾ.

ಲುವಿಸ್ ಸಿಲ್ವ್ ವ್ಹಡಾ ಉರ್ಬೆನ್ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ತರೀ ಬಾಂದಾಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಮುಗ್ದಾತಾತ್. ತವಳ್ ತೊ ಘಾಟಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಕುಮೊಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ವಿಕುನ್ ಹೊ ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಂಪಯ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಲುವಿಸ್ ಸಿಲ್ವಾಚ್ಯಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸ್ವಪ್ಣಾನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂಚ್ಯಾ ಶೈಲಿರ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ದೆವಾಳ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ.

ನವ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಚೊ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ನರೊನ್ಹಾ:
ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಸಭಾರ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ದೃಢ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್‍'ಯೀ ವರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕ್ರಿ. ಶ. 1957 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾ. ಜುಜೆ ಸೊಜಾನ್ ಮುಕ್ಲಿ ತೋರ್ ಆನಿಂ ಆಲ್ತಾರ್ ತಶಿಚ್ ಉರವ್ನ್ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ಬಾಂಧಾಪ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಲೊಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಭಾರ್ ಯೋಜನಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿಂ.

ಕ್ರಿ. ಶ.  1962'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸೆವೆ ವರ್ವಿಂ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಲಾಭಯಿಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ನರೊನ್ಹಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ್ ಶಿಕಪ್ ಲಾಭಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖೆರಿತ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೆ ಕೊವೆಂತ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾದ್ವಾರಿಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಆಭಿಯಾನ್ ಅರಂಬ್ ಜಾಲೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ರಾಂತೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲೊ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಸೆವಾ ಲಾಭಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತ್ರಾಸಿಂತ್ ಹೊಲಿಕ್ರೊಸ್ ಕೊವೆಂತ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹೊಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ನರೊನ್ಹಾ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ಸಭಾಂಗಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಸಾಲ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನವಿ ವೊಣದ್ ಆನಿಂ ನವ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ಅವ್ದೆಂತ್'ಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಫಳಾಭರಿತ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವೆದ್ವಾರಿಂ ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ನರೊನ್ಹಾನ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ರೂಪ್'ಚ್ಚ್ ಬದಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ.

ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ನರೊನ್ನಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಎ.ಎ.ಸೆರ್ರಾ, ಬಾಪ್ ತೋಮಸ್ ಡೆ’ಸಾ, ಬಾಪ್ ಪೀಟರ್ ನಜರೆತ್, ಬಾಪ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿನೆಜಸ್, ಬಾಪ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನರೊನ್ಹಾ, ಬಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಬಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿರೇರಾ, ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸಸ್ ಡಿ’ಲೀಮ ಹಾಣಿಂ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತಿರ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ ಅರ್ಪಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸೆವೆ ವರ್ವಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಸಮುದಾಯ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ನವಿ ದಿಶಾ, ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಆನಿಂ ನವೀಕೃತ್ ದೇವ್‍ಮಂದಿರ್:
ಕ್ರಿ.ಶ.2015'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾ.ಬಾ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ಏಕ್ ನವೆಂ, ಸುದೃಡ್ ಆನಿಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ದೇವ್‍ಮಂದಿರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚೆ ಸಭಾರ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಿವೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಯೋಜನಾಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಸಂಗಿ ಸಂತೋಸಾನ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ಲೊ.

ನವ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಯೋಜನಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸಸ್ ಡಿ’ಲೀಮಾ'ಚ್ಯಾ ಸೆವಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ದೃಢ್ ಜಾಲೊ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ ಆನಿಂ ಹೆಂ ಮಹಾನ್ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೊ ಅನ್ಬವ್ ತರೀ, 18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ಅನುಭವಾ ಸಂಗಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಯೋಜನಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿಂ ಕ್ರಿ.ಶ. 2015'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಹ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಯೋಜನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಭಾಗಿ ದಿಸಾ ಉಡ್ಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಗೊವ್ಲಿ ಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊನ್ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತರ್ ಆಶೀರ್ವದಿತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಯೋಜನಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಬಾಂದ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ಮೊಟೊ ಅನ್ಬವ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ರೋಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‍'ಪಣಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್, ಉರ್ಬೆವಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಆನಿಂ ಉದಾರ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ದಾನಿಂಚ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸಹಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಅಜ್ಯಾಪಿಂ ರಿತಿರ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ 4 ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಅವ್ದೆಭಿತರ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಸೊಭಿತ್ ದೆವಾಳ್ ಉಬೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಆಶೀರ್ವಚನಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ.
 
ಪರ್ನೆಂ ಮೂಳ್ ನವೆಂ ಥಳ್:
ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚೆಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್ ಪುರಾತನ್ ಶೈಲಿಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಆನಿಂ ಮುಕ್ಲಿ ತೋರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಸಂಬಂದಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಬ್ಬೋರ್ ಆಶಾ ಮಾನುನ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಲ್ತಾರ್ ತಶಿಚ್ ಉರವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ದೇವ್‍ಮಂದಿರಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ನವೊ ಸುವಾದ್ ಆಯ್ಲಾ.
 
ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್:
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪ್ರೀತಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಧೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್'ಪಣಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ಭೆಟವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 210 ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸೊನ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಆನಿಂ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಸಾತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 7 ವಾಡೆ, 18 ಆಯೋಗ್ ಆನಿಂ 12 ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸೋನ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆನಿಂ ಏಕ್ವಟಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಆಪೋಸ್ತಲಿಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮೆಳಾಚೆಂ ಕೊವೆಂತ್ ಆಸೊನ್ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆನಿಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸೆವಾ ಭೆಟವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣಿಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಯಾಜಕ್ ತಸೆಂ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಸಾರುನ್ ಆಸಾತ್.

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್:
ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಆನಿಂ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ದಬಾಜಾನ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 14'ವೆರ್ ಭಾವ್-ಬಾಂಧವ್ಪಣಾಚೊ ಎಕ್ತಾರ್, 16'ವೆರ್ ವೊಜ್ಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್, 17'ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ವೊರಾರ್ ಉಡ್ಪಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆಲೆ ಆನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ತೆಲೆ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧಾದೊಶಿ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿನ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಲೊ ‘ಅಮ್ಮ’ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ತಾಲೆಂತ್ವಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆನ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೊಡ್ನ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ವಿಗಾರಾ ಸಂವೆಂ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.