ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

Wednesday 19 Apr 2017 10:25pm
Clara D'Cunha
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್
 

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 7ವಿ, 8ವಿ 9ವಿ ಆನಿಂ 10ವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ (ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.  ಹಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಎಪ್ರಿಲ್ 22ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್, ಗಾಯಾನ್, ನಾಚ್, ನಟನ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್, ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಕಾಸನ್ ಆನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ (ಕಾನಡಿ ಆನಿಂ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂನಿ ಬರೊಂವ್ಕ್) ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸ್ತಲಿ.  ಪ್ರವೇಶ್ ಶುಲ್ಕ್ ರು.1,000/-. 

ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ: ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಕಾಳೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ 575 016. ಫೋನ್: 0824-2230489/2232239.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.