ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ

Saturday 15 Apr 2017 10:44pm
Vinod Fernandes
Pancha
ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊನಾತ್-ಹತಿಕ್ವಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್-ದಾನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಿ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ನಾಸ್ ಕೆಲೊ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಸಾಣ್ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ. ಜೆಜುಚ್ಚ್ ಪುನರ್’ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಆನಿಂ ಜೀವ್, ಜೊ ಕೋಣ್ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ, ತೊ ಮೊರಾತ್ ತರೀ ಜಿಯೆತಲೊ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮರಣ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ದಾರ್ವಟೊ, ಅಮರ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ವಾಟ್,  ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ರೊಣಿ.
 
ದೇವ್’ಸ್ತುತೆಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾನ್ ಮೂಡ್’ಬೆಳ್ಳೆ’ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾತೊಳ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿದುವುಮ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಫ್ರೊಲಿಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಗಾಯನಾಂದ್ವಾರಿಂ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದೊಡೊ ಕೆಲೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.