ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್

Saturday 15 Apr 2017 6:14pm
Santhosh Victor Fernandes
Prakash Shetty
ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್
 

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೊರಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

‘ಜೆಜು ಮೆಲೊ, ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ, ಜೆಜು ನವ್ಯಾನ್ ಯೆತಲೊ’ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ, ಜೆಜುಚೆಂ ಜಿವಂತ್ಪಣ್-ಆಮ್ಚ್ಯಾಯೀ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾ. ಮರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಭಾಗಿ ಪುನರ್’ಜಿವಿತಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲಾ.

ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ದೇವ್’ಸ್ತುತೆಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ಆನಿಂ ಪಾಸ್ಕಾಂಚೆ ವಾತಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ಪವಿತ್ರ್’ಸ್ನಾನಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಾರ್ ಭಾಗ್ ಆಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಪ್ರಜೆನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ದೇವ್’ಸ್ತುತೆಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಗಾಂವಾನ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್’ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ‘ಎಕೋಲ್ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್’ ಹಾಂತು ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಣ್’ದಾರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಠಿ ನವಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಶೆಂ ಸೃಷ್ಟೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿಂ ದೆವಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ರಚ್ಲೊ, ತಶೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾದ್ವಾರಿಂ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಚೆರ್ ದೆವಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಘೂರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೊ ಉಜೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕೆಲೊ.

ಪಾಸ್ಕಾಚೆ ವಾತ್ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್. ವಾತಿಚೆರ್ ಖಂಚಂವ್ಚೊ ಖುರಿಸ್, ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ ಆಲ್ಫಾ ಆನಿಂ ಒಮೆಗಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್, ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆರಂಭ್ ಆನಿಂ ಅಂತ್ಯ್, ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಇಸ್ವಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತ್ಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತುಂಚೊ, ಸರ್ವ್ ಪರ್ಜಾಂಚೊ ಆನಿಂ ಸರ್ವ್ ವೆಳಾಚೊ ಸೊಮಿ ಆನಿಂ ಧನಿ. ವಾತಿಚ್ಯೆರ್ ಖಂಚಂವ್ಚೆ ಪಾಂಚ್ ಧುಂಪಾಚೆ ಕಣ್ – ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಘಾಯಾಂಚೆ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ವಾತ್, ಜೆಜು ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಕಾಚೆ ವಾತಿಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕೆಲೊ.

ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾಜಕ್ ಪೆಟ್ಲಲಿ ವಾತ್ ಘೇವ್ನ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾ ಭಿತರ್ ಸರುನ್ ‘ಅಬ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ‘ದೆವಾಚೆ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್’ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚಿ ವಾತ್ ಧುಂಪವ್ನ್ ಪಾಸ್ಖಾಚಿ ಮಹಾಸ್ತುತಿ ಗಾಯ್ಲಿ.

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚಿ ಭಕ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಾಚೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೇವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಚಾವೆಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಮ್ಕಾ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೆ ಭಕ್ತೆಂತ್, ದೋನ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ಪರ್ನ್ಯಾ ಖರಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಏಕ್ ವಾಚಪ್ ನವ್ಯಾ ಖರಾರಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಜೆಜು ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್. ತಾಚೆಂ ಜೀವಂತ್ಪಣ್ ಚರಿತ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಅಚರ್ಯೆಂ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜನಾನಾವೆಳಿಂ ದೇವ್’ದುತಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಗೀತ್, ‘ಮಹಿಮಾ ದೆವಾಕ್’ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

ಜಶೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮೆಲೊ, ತಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಖೊಟೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಆಮಿ ಒಪುನ್ ದಿತಾಂವ್ ಆನಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ಘೆತಾಂವ್. ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಉದಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕೆಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್’ಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಜಳ್ತ್ಯೊ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನಾಚ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ನವ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿಂ ನವೆಂ ಉದಾಕ್ ಶೆಣಾಯ್ತಾನಾ, ‘ದೆಕ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಉದಾಕ್’ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಮುಂದರುನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಗಾಯನಾಂದ್ವಾರಿಂ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದೊಡೊ ಕೆಲೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.