ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್

Friday 14 Apr 2017 8:14pm
Santhosh Victor Fernandes
Prakash Shetty
ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಗೆತ್ಸೆಮನಿಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ದೀಸ್. ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿಂ ಸೊಡ್ವಣೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲೊ. ಆನಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾರಯ್ಲೆಂ. ದೇವ್’ಸ್ತುತೆಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚಿ ಭಕ್ತ್ ಆನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ, ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಭಜನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಸುನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿತಾ ಆನಿಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತಾ.

ನಾಲಿಸಾಯೆಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಅಕ್ಮಾನಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ತೊಚ್ಚ್ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಚೊ ನೀಜ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜಾಂನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಸರ್ಪಡುನ್ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣ್ಯಾಂನಿ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡುನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್ ನಿಯಾಳ್ಳೆಂ. ಶುಭ್’ವಾರ್ತಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಸತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಮರಣ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಕಸೊ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾಲೊ ಆನಿಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾವರ್ವಿಂ ಕಸೊ ವರ್ತೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರಾಯ್ತಾ.

ದೇವ್’ಸ್ತುತೆಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಗಾಂವಾನ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್’ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ‘ಎಕೋಲ್ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್’ ಹಾಂತು ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಣ್’ದಾರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ; ಗಾಂವಾನ್ ವೆಣೂರ್’ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ನ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಲೋಬೊ, ಗಾಂವಾನ್ ಮೂಡ್’ಬೆಳ್ಳೆ’ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾತೊಳ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿದುವುಮ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಫ್ರೊಲಿಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮ್ಯಾಥೀವ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್, ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೋಸ್ ಕುಮಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಲೇಶಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಗಾಯನಾಂದ್ವಾರಿಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕೆಲೊ.

Syndicates Media Network

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿಧಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸನ್ವಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸನ್ವಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಹೈಫಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ...

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊನಾತ್-ಹತಿಕ್ವಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್-ದಾನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೊರಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜಯಂತಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜಯಂತಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರ್ ಹೈಫಾಂತ್ ನತಲಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಬ್ರಮಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ದಸಂಬರ್’ಚ್ಯಾ 24ವೆರ್ ರಾತಿಂ 6:30 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ದಬಾಜಿಕ್ ಪರ್ಬೆಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ನ್, ಗಾಂವಾನ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್, ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವಿವಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜನನಾಚೊ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವಿವಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜನನಾಚೊ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವಿವಾಂತ್ ದಸಂಬರಾಚ್ಯಾ 24ವೆರ್ ದನ್ಪಾರಾಂ 3.30 ವೊರಾರ್ ಬೆತ್ ದಾನಿ ಹತಿಕ್ವಾ ಸ್ಟೆಡಿಯಮಾಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ. ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರಿಸುಮಾರ್ 2,500 ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮಹೋನ್ನತ್ ರಾಯ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮಹೋನ್ನತ್ ರಾಯ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿ'ಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ದಸಂಬರಾಚ್ಯಾ 24ವೆರ್ ರಾತಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಚರಿತ್ರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಭಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಹೋನ್ನತ್ ರಾಯ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.