ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್

Friday 14 Apr 2017 8:14pm
Santhosh Victor Fernandes
Prakash Shetty
ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಗೆತ್ಸೆಮನಿಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ದೀಸ್. ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿಂ ಸೊಡ್ವಣೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲೊ. ಆನಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾರಯ್ಲೆಂ. ದೇವ್’ಸ್ತುತೆಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚಿ ಭಕ್ತ್ ಆನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ, ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಭಜನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಸುನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿತಾ ಆನಿಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತಾ.

ನಾಲಿಸಾಯೆಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಅಕ್ಮಾನಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ತೊಚ್ಚ್ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಚೊ ನೀಜ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜಾಂನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಸರ್ಪಡುನ್ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣ್ಯಾಂನಿ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡುನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್ ನಿಯಾಳ್ಳೆಂ. ಶುಭ್’ವಾರ್ತಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಸತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಮರಣ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಕಸೊ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾಲೊ ಆನಿಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾವರ್ವಿಂ ಕಸೊ ವರ್ತೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರಾಯ್ತಾ.

ದೇವ್’ಸ್ತುತೆಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಗಾಂವಾನ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್’ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ‘ಎಕೋಲ್ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್’ ಹಾಂತು ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಣ್’ದಾರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ; ಗಾಂವಾನ್ ವೆಣೂರ್’ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ನ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಲೋಬೊ, ಗಾಂವಾನ್ ಮೂಡ್’ಬೆಳ್ಳೆ’ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾತೊಳ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿದುವುಮ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಫ್ರೊಲಿಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮ್ಯಾಥೀವ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್, ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೋಸ್ ಕುಮಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಲೇಶಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿಚ್ಯಾ ಗಾಯನಾಂದ್ವಾರಿಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕೆಲೊ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.