ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

Saturday 8 Apr 2017 3:27pm
Santhosh Victor Fernandes
Prakash Shetty
ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿಂ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯೆನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.
 
ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಆಠೊವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಒಲಿವೆತ್ ದೊಂಗ್ರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆತ್'ಫಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆಂ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗುನ್ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸವೆಂ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜಯ್ತಾಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿಂ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯೆನ್ ಬೆಂಡಾ ನಾದಾನ್ ಆನಿಂ ಗಾಯನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಗೆತ್ಸೆಮೇನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆಸಿಲಿಕಾ 'ದಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೇಶನ್ಸ್' ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಭೆಟಯ್ಲಿ.

ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಮನಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾತೊಳೆಂ, ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರಣಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾಚೆಂ ಶುಭ್'ವಾರ್ತಾ ಅತ್ಮಿಕ್ ದೃಶ್ಟೆನ್ ಹೊ ಏಕ್ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಗಾಯನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ದೇವ್'ಸ್ತುತಿಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ದೊಡೆಂ ಕೆಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದಬಾಜೊ

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ದಬಾಜೊ

ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ಸಪ್ತಂಬರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿ’ಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್ ಜಾಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಆರಂಭ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್, ಮಾನಾನ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಪ್ತಂಬರಾಚ್ಯಾ 10’ವೆರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್,ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಫೊ, ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಾದೊವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೊಮಾರಾ, ಜೂನ್ 6 ವೆರ್ 168’ವೊ ಕಸ್ಟೊಸ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.