ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

Saturday 8 Apr 2017 3:27pm
Santhosh Victor Fernandes
Prakash Shetty
ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿಂ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯೆನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.
 
ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಆಠೊವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಒಲಿವೆತ್ ದೊಂಗ್ರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆತ್'ಫಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆಂ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗುನ್ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸವೆಂ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜಯ್ತಾಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿಂ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯೆನ್ ಬೆಂಡಾ ನಾದಾನ್ ಆನಿಂ ಗಾಯನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಗೆತ್ಸೆಮೇನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆಸಿಲಿಕಾ 'ದಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೇಶನ್ಸ್' ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಭೆಟಯ್ಲಿ.

ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಮನಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾತೊಳೆಂ, ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರಣಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾಚೆಂ ಶುಭ್'ವಾರ್ತಾ ಅತ್ಮಿಕ್ ದೃಶ್ಟೆನ್ ಹೊ ಏಕ್ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಗಾಯನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ದೇವ್'ಸ್ತುತಿಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ದೊಡೆಂ ಕೆಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.