ಚಿಕಾಗೋಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಜಾಗರಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್

Tuesday 21 Mar 2017 9:58pm
Dr. Austin D'Souza
ಚಿಕಾಗೋಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಜಾಗರಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್
 

ಎಮ್.ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಸಂಘಟನ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 15'ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್, 8909 ಡೇವಿಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಡೀಸ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್, ಇಲಿನಾಯ್ಸಾಂತ್ ಈಸ್ಟರ್ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭರಾನ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.

ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಉಜೊ ಆನಿಂ ಉದ್ಕಾಚ್ಯೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಈಸ್ಟರ್ ಜಾಗರಣ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುವ-ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ "ಈಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಮನರಂಜನ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್-ಸನ್ನಾ ಸವೆಂ ಅಪೆಟೈಸರ್ಸ್ ಆನಿಂ ಜೆವಾಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನಾಂ ಆನಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಬಾರಾಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಪ್ರವೇಶ್ ಸಂಭಂದಿತ್ ಮಾಹೆತಿ ಖಾತಿರ್ ಈಸ್ಟರ್ ಫ್ಲೈಯರಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ವಿವರಣ್ ದಿಲಾ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.